Tag Archive

Tag Archives for " ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA "

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

  („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 […]

Detaljnije...

POREZ NA NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA I SMEŠTAJA ZA LEKARE KOJI UČESTVUJU NA STRUČNOJ EDUKACIJI, KOJE PLAĆA ISPLATILAC KOD KOGA TA LICA NISU U RADNOM ODNOSU

U slučaju kada pravno lice na osnovu verodostojne dokumentacije vrši naknadu troškova smeštaja i prevoza za edukaciju fizičkim licima – lekarima, koji nisu u radnom odnosu kod tog pravnog lica kao isplatioca prihoda, ne plaća se porez na dohodak građana na druge prihode na naknadu troškova do visine propisanog neoporezivog iznosa, pod uslovom da ta […]

Detaljnije...

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

(„Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – […]

Detaljnije...

NOVINE KOJE DONOSE IZMENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Najznačajnije novine Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji su objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 112/2015 od 30. decembra 2015. godine, a stupili na snagu 1. januara 2016. godine, se odnose se ukratko na sledeće: • Porez na zarade ne plaća se na dnevnice za službeno […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori