Tag Archive

Tag Archives for " ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI "

Obavezno prijavljivanje skladišnog i poslovnog prostora Poreskoj upravi

U skladu sa članom 25. stav 1. tačka 1) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, poreski obveznici, su u obavezi da u propisanom roku podnesu prijavu za registraciju Poreskoj upravi. Izuzetak su  obveznici za čiju je registraciju, odnosno upis u registar, je nadležna Agencija za privredne registre. Sve kasnije izmene podataka u prijavi koji […]

Detaljnije...

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

(„Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016 i 30/2018) Deo prvi OSNOVNE […]

Detaljnije...

NOVINE KOJE DONOSE IZMENE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

U najkraćin crticama navodimo najznačajnije novine Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 112/2015 od 30. decembra 2015. godine, a stupio na snagu 1. januara 2016. godine, se odnose na smanjenje kazne za građane koji ne plate porez na vreme sa 50.000 […]

Detaljnije...

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI – NEVAŽEĆI

  („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje i 112/2015)   Deo prvi OSNOVNE ODREDBE […]

Detaljnije...

ŠTA DONOSE NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Najnovije Izmene Zakon o izmeni Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, usvojene su 3. oktobra 2014. godine, a stupile su na snagu 4. oktobra 2014. godine, („Sl. glasnik RS“, br. 105/2014). Izmenjene su samo odredbe člana 38. Stav 7. Zakona, koje se odnose na dinamiku podnošenja poreskih prijava isključivo u elektronskom obliku za poreze […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori