SLUŽBENI PUT U INOSTRANSTVO

DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOSTRANSTVO

Odredbama Zakona o radu je definisano da zaposleni imaju pravo na naknadu troškova za vreme provedeno na službenom putovanju u inostranstvou skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje u visini utvrđenoj posebnim propisima. Poseban propis jeste Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika kojom je utvrđena visina naknade troškova(…)

OBRACUN DNEVNICA ZA SLUŽBENI PUT U INOSTRANSTVO

Prema clanu 118. Stav 1. Tacka 3. Zakona o radu, propisano je da zaposleni  ima pravo na naknadu troškova za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu, najmanje u visini utvrdenoj posebnim propisima. Iznos dnevnice za službeni put u inostranstvo utvrden je Uredbom o naknadi troškova i otpremnina državnih službenika i nameštenika (Precišcen tekst Uredbe(…)