Tag Archive

Tag Archives for " preduzetnici "

ODLUKA O USLOVIMA POD KOJIMA I NAČINU NA KOJI REZIDENTI MOGU DRŽATI DEVIZE NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU

(„Sl. glasnik RS“, br. 31/2012, 71/2013, 98/2013, 125/2014, 102/2015 i 37/2018) Ovom odlukom propisuju se uslovi pod kojima i način na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu. Devize na računu kod banke u inostranstvu mogu držati sledeći rezidenti: 1) diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Srbije u inostranstvu koja se […]

Detaljnije...

POREZ NA IMOVINU NA KIOSK KOJI NIJE INKORPORISAN U ZEMLJIŠTU

  Kiosk koji nije inkorporisan u zemljištu, već je postavljen na njemu i koji se može premeštati sa mesta na mesto bez oštećenja njegove suštine ne smatra se nepokretnošću i nije predmet oporezivanja porezom na imovinu. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00229/2018-04 od 11.5.2018. godine)     „Odredbom člana 2. stav 1. Zakona o porezima na […]

Detaljnije...

ZAKON O TRGOVINI

  („Sl. glasnik RS“, br. 53/2010, 10/2013 i 44/2018 – dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način za obavljanje i unapređenje trgovine na jedinstvenom tržištu Republike Srbije, kao i zaštita tržišta, zaštita od nepoštene tržišne utakmice i nadzor. Trgovina se vrši pod uslovima i na način uređen […]

Detaljnije...

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA

(„Sl. glasnik RS“, br. 39/2018)     Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i […]

Detaljnije...
1

Iskazivanje zatezne kamate u Obrascu POPDV

U obrazac POPDV iskazuju se podaci o izvršenom i primljenom prometu dobara i usluga, podaci o uvozu dobara koji se stavljaju u slobodan promet. Zatezna kamata ne predstavlja sastavni deo naknade za izvršeni, odnosno primljeni promet dobara i usluga, već predstavlja iznos koji obveznik potražuje ili duguje zbog zadocnjenja u ispunjavanju novčane obaveze. Zatezna kamata […]

Detaljnije...

Iskazivanje plaćenih avansa poljoprivrednicima za promet poljoprivrednih dobara u Obrascu POPDV

Plaćeni avansi poljoprivrednicima za promet poljoprivrednih dobara se ne iskazuje u Obrascu POPDV, već se iskazuje vrednost isporučenih dobara plaćenih avansom. Dakle promet nastaje tek kada poljoprivrednik isporuči poljoprivredna dobra koja su plaćena avansom. Prema Pravilniku o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV, u delu […]

Detaljnije...
1 2 3 19
Pitanja i odgovori