POREZ PO ODBITKU NA KAMATU

POREZ PO ODBITKU NA KAMATU

POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE OSTVARI NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU KAMATA   Kada (po osnovu ugovora o prenosu potraživanja) rezident plaća nerezidentu naknadu (u iznosu koji odgovara visini preuzetog potraživanja), deo iznosa (naknade) koji se odnosi na plaćanje kamate po kreditu, oporezuje se porezom(…)

POREZ PO ODBITKU NA KAMATU

    PORESKI TRETMAN KAMATE KOJU REZIDENTNO PRAVNO LICE ISPLAĆUJE REZIDENTU NARODNE REPUBLIKE KINE   Kamata koju u Republici Srbiji ostvari rezident Narodne Republike Kine se u Republici Srbiji oporezuje stopom poreza po odbitku koja iznosi 10 odsto od bruto iznosa kamate uz prezentovanje validne potvrde o rezidentnosti na propisanom obrascu Republike Srbije ili overenom(…)