POREZ NA DOBIT

PORESKO OSLOBOĐENJE VAŽI I KADA OBVEZNIK IZVRŠI PROMENU PRETEŽNE DELATNOSTI

Obveznik koji je pravo na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica ostvario po osnovu ulaganja u osnovna sredstva koja je koristio za obavljanje pretežne (registrovane) delatnosti, a u nekom od narednih poreskih perioda izvrši promenu pretežne delatnosti (evidentirane u Agenciji za privredne registre), ne gubi pravo na poresko oslobođenje(…)

POREZ NA DOBIT ZA 2014. GODINU

POREZ NA DOBIT ZA 2014. GODINU – RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POTRAŽIVANJA Osnovica poreza na dobit pravnih lica je oporeziva dobit, što je definisano Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, dalje: Zakon) Oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno(…)

POREZ NA DOBIT INOSTRANOG OGRANKA U ZEMLJI

Osnivanje ogranka U skladu sa članom 567, stav 1. Zakona o privrednim društvima: ,,Ogranak privrednog društva je izdvojeni organizacioni deo privrednog društva preko koga društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom. Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun privrednog društva.’’ Odredbe Zakona o privrednim društvima koje se(…)

PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

(“Sl. glasnik RS”, br. 99/2010, 8/2011, 13/2012, 8/2013 i 20/2014 – dr. pravilnik) Čl. 1-3*   (Prestalo da važi)   3. Način iskazivanja prihoda i rashoda koncesionara   Član 4   Obveznik – koncesionar iz člana 45. stav 4. Zakona iskazuje prihode od predmeta koncesije na osnovu posebne analitičke evidencije o tim prihodima.   Na(…)

PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA (“Sl. glasnik RS”, br. 20/2014)

(“Sl. glasnik RS”, br. 20/2014) 1. Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj poreskog bilansa uključujući i način izuzimanja prihoda po osnovu dividendi i udela u dobiti od drugog rezidentnog obveznika iz poreske osnovice, način izuzimanja prihoda iz poreske osnovice po osnovu kamate na dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac Republika, autonomna(…)

POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2013. GODINU

Ove godine došlo je do značajnih promena prilikom utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica za 2013. godinu. Po prvi put će se primenjivati pravila koja su, kroz izmene i dopune zakona koji uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica, uvedena 2012. i 2013. godine. Sve ove promene koje se odnose na porez na dobit pravnih lica za(…)

ZAVRŠNI RAČUN – OBRAZAC PB – 2 PREDUZETNICI

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige, po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva, dužan je da poresku prijavu i poreski bilans, podnese nadležnom poreskom organu najkasnije do 15.3.2013. godine. Poreski bilans sastavljaju preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva. Prihod od samostalne delatnosti oporezuje se po stopi od 10%.

ZAVRŠNI RAČUN – KNJIŽENJE OBAVEZE POREZA NA DOBIT ZA 2012

Nakon utvrđivanja konačne poreske obaveze, popunjavanjem PB-1 obrasca,  sledeći korak je sprovođenje – knjiženje  u svojim poslovnim knjigama. Poreski obveznik tokom godine porez na dobit plaća u vidu mesečnih akontacija, čiju visinu utvrđuje na osnovu oporezive dobiti koja ne sadrži kapitalne dobitke i gubitke, a koja je iskazana u poreskoj prijavi za prethodnu godinu, odnosno(…)

ZAVRŠNI RAČUN – PB-1 ZA OBVEZNIKE KOJI SU U POSTUPKU LIVIDACIJE ILI STEČAJA

Privredna društva koja su u postupku stečaja ili likvidacije, takođe imaju obavezu sastavljanja i podnošenja Obraca PB-1, kao i drugi obveznici. Usvajanjem Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, donete su bitne izmene koje se odnose na ovu kategoriju poreskh obveznika.  Posebnu novinu predstavlja činjenica da se poreski bilans PB(…)

ZAVRŠNI RAČUN – POPUNJAVANJE PB – 1 OBRASCA ZA 2012. GODINU

Prema aktuelnim propisima, poreska obaveza za 2012. godinu treba da se utvrdi pre utvrđivanja finansijskog izveštaja, odnosno pre sastavljanja bilansa uspeha za 2012. Konačna osnovica za oporezivu dobit utvrđuje se u  poreskom bilansu – Obrazac PB – 1 iz razloga različitog priznavanja troškova prema računovodstvenim i poreskim propisima.   Posebnu novinu predstavlja činjenica da se(…)

ŠTA NAM NOVO DONOSI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA?

Do kraja ove prestupne 2012. godine, Vlada i poslanici u Narodnoj Skupštini, obradovaće nas sa još jednim povećim paketom novih zakona. Brdo novih propisa dobićemo kao veliki i skup božićni poklon umesto pečenice. Jedan od predloženih zakona je i  Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica. Zakon bi trebao da(…)