POREZ NA DOBIT

IZMENA AKONTACIJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

Pravna lica, obveznici poreza na dobit pravnih lica, obračunavaju i plaćaju akontacije poreza na dobit pravnih lica za 2016. godinu u skladu sa članom 66. do 69. Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Obveznici poreza na dobit pravnih lica prema članu 67. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, su sva pravna(…)

NEMA OBAVEZE DOSTAVLJANJA IZMENJENE PORESKE PRIJAVE U SLUČAJU NAKNADNO DOSTAVLJENE POTVRDE O NEREZIDENTNOSTI

Nerezidentno pravno lice ima pravo da (preko isplatioca prihoda) podnese zahtev za povraćaj više plaćenog poreza. S tim u vezi, isplatilac prihoda podnosi Poreskoj upravi naknadno dostavljenu potvrdu o rezidentnosti istovremeno sa zahtevom za povraćaj više plaćenog poreza, na osnovu kog Poreska uprava, ukoliko utvrdi da je zahtev za povraćaj osnovan, odnosno da se u(…)

IZDACI ZA ZDRAVSTVENE, OBRAZOVNE, HUMANITARNE I DRUGE NAMENE I POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA

Privredna društva, sve češće izdvajaju sredstva za zdravstvene, obrazovne, humanitarne, verske ustanove ali i za zaštitu čovekove sredine, Često pitanje glasi, do kog iznosa se davanja priznaju kao trošak, odnosno preko koje sume se plaća porez. Zakonom o porezu na dobit pravnih lica nije limitirana suma u apsolutnom iznosu, prag oporezivosti postavljen je u procentualnom(…)

NOVINE KOJE DONOSE IZMENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Najznačajnije novine Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 112/2015 od 30. decembra 2015. godine, a stupio na snagu 1. januara 2016. godine, se odnosi na usklađivanje rashoda u poreskom bilansu, koje će se primenjivati prilikom sastavljanja poreskog bilansa za 2016. godinu.(…)

SUKOB MIŠLJENJA ISTOG MINISTARSTVA OKO UTVRĐIVANJA POVEZANOSTI LICA

Ministrastvo finansija je u vezi utvrđivanja povezanih lica, vezano za transferne cene, dalo više puta u toku dve godine različita mišljenja, odnosno nepotpuna. Tačno je, da ne postoji povezanost između dva privredna društva u sličaju kada je jedini član privrednog društva fizičko lice (majka ili otac), a njihov sin jedini član drugog privrednog društva. Ali,(…)

PORESKO OSLOBOĐENJE VAŽI I KADA OBVEZNIK IZVRŠI PROMENU PRETEŽNE DELATNOSTI

Obveznik koji je pravo na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica ostvario po osnovu ulaganja u osnovna sredstva koja je koristio za obavljanje pretežne (registrovane) delatnosti, a u nekom od narednih poreskih perioda izvrši promenu pretežne delatnosti (evidentirane u Agenciji za privredne registre), ne gubi pravo na poresko oslobođenje(…)

POREZ NA DOBIT ZA 2014. GODINU

POREZ NA DOBIT ZA 2014. GODINU – RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POTRAŽIVANJA Osnovica poreza na dobit pravnih lica je oporeziva dobit, što je definisano Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, dalje: Zakon) Oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno(…)

POREZ NA DOBIT INOSTRANOG OGRANKA U ZEMLJI

Osnivanje ogranka U skladu sa članom 567, stav 1. Zakona o privrednim društvima: ,,Ogranak privrednog društva je izdvojeni organizacioni deo privrednog društva preko koga društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom. Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun privrednog društva.’’ Odredbe Zakona o privrednim društvima koje se(…)

PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

(“Sl. glasnik RS”, br. 99/2010, 8/2011, 13/2012, 8/2013 i 20/2014 – dr. pravilnik) Čl. 1-3*   (Prestalo da važi)   3. Način iskazivanja prihoda i rashoda koncesionara   Član 4   Obveznik – koncesionar iz člana 45. stav 4. Zakona iskazuje prihode od predmeta koncesije na osnovu posebne analitičke evidencije o tim prihodima.   Na(…)

PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA (“Sl. glasnik RS”, br. 20/2014)

(“Sl. glasnik RS”, br. 20/2014) 1. Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj poreskog bilansa uključujući i način izuzimanja prihoda po osnovu dividendi i udela u dobiti od drugog rezidentnog obveznika iz poreske osnovice, način izuzimanja prihoda iz poreske osnovice po osnovu kamate na dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac Republika, autonomna(…)

POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2013. GODINU

Ove godine došlo je do značajnih promena prilikom utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica za 2013. godinu. Po prvi put će se primenjivati pravila koja su, kroz izmene i dopune zakona koji uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica, uvedena 2012. i 2013. godine. Sve ove promene koje se odnose na porez na dobit pravnih lica za(…)