POREZ NA DOBIT

RASHOD ZALIHA U PORESKOM BILANSU

PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU OBVEZNIKA PO OSNOVU OBEZVREĐENJA ZALIHA PROIZVODA U PORESKOM PERIODU KADA SE IZVRŠI NJIHOVO UNIŠTENJE   Ukoliko je obveznik, saglasno pozitivnim propisima, u obavezi da prethodno obezvređene zalihe proizvoda uništi iz razloga njihove neupotrebljivosti (zalihama je istekao rok trajanja i iste su, prema kategorizaciji licenciranog lica, svrstane u kategoriju otpada nepodobnog(…)

NEPRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU

  NEPRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU OBVEZNIKA PO OSNOVU OTPISA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA DUŽNIKA NAD KOJIM JE STEČAJNI POSTUPAK ZAKLJUČEN, PRI ČEMU PREDMETNO POTRAŽIVANJE OBVEZNIK NIJE PRETHODNO UTUŽIO   Ukoliko obveznik (banka) izvrši otpis vrednosti potraživanja dužnika nad kojim je stečajni postupak zaključen iz razloga što je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti ili je manja od(…)

POREZ NA DOBIT

  NEPOSTOJANJE PRAVA OBVEZNIKA NA UMANJENJE OBRAČUNATOG POREZA NA DOBIT PO OSNOVU PRIHODA KOJI OSTVARI IZ DRUGE DRŽAVE OD USLUGE PRUŽENE NEREZIDENTNOM PRAVNOM LICU     Po osnovu prihoda koji ostvari iz druge države od usluge pružene nerezidentnom pravnom licu, obveznik nema pravo na umanjenje obračunatog poreza propisanog odredbama člana 53a Zakona o porezu na(…)

POREZ NA DOBIT – SUFINANSIRANJE PROJEKATA

  UKLJUČIVANJE NOVČANIH SREDSTAVA DODELJENIH OBVEZNIKU NA IME SUFINANSIRANJA PROJEKTA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U OSNOVICU ZA OPOREZIVANJE POREZOM NA DOBIT PRAVNIH LICA   Novčana sredstva dodeljena obvezniku na ime sufinansiranja projekta u oblasti javnog informisanja, a koja obveznik u svojim poslovnim knjigama evidentira kao prihod, uključuju se u osnovicu za oporezivanje porezom na dobit(…)

IZMENA AKONTACIJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

Pravna lica, obveznici poreza na dobit pravnih lica, obračunavaju i plaćaju akontacije poreza na dobit pravnih lica za 2016. godinu u skladu sa članom 66. do 69. Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Obveznici poreza na dobit pravnih lica prema članu 67. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, su sva pravna(…)

NEMA OBAVEZE DOSTAVLJANJA IZMENJENE PORESKE PRIJAVE U SLUČAJU NAKNADNO DOSTAVLJENE POTVRDE O NEREZIDENTNOSTI

Nerezidentno pravno lice ima pravo da (preko isplatioca prihoda) podnese zahtev za povraćaj više plaćenog poreza. S tim u vezi, isplatilac prihoda podnosi Poreskoj upravi naknadno dostavljenu potvrdu o rezidentnosti istovremeno sa zahtevom za povraćaj više plaćenog poreza, na osnovu kog Poreska uprava, ukoliko utvrdi da je zahtev za povraćaj osnovan, odnosno da se u(…)

IZDACI ZA ZDRAVSTVENE, OBRAZOVNE, HUMANITARNE I DRUGE NAMENE I POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA

Privredna društva, sve češće izdvajaju sredstva za zdravstvene, obrazovne, humanitarne, verske ustanove ali i za zaštitu čovekove sredine, Često pitanje glasi, do kog iznosa se davanja priznaju kao trošak, odnosno preko koje sume se plaća porez. Zakonom o porezu na dobit pravnih lica nije limitirana suma u apsolutnom iznosu, prag oporezivosti postavljen je u procentualnom(…)

NOVINE KOJE DONOSE IZMENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Najznačajnije novine Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 112/2015 od 30. decembra 2015. godine, a stupio na snagu 1. januara 2016. godine, se odnosi na usklađivanje rashoda u poreskom bilansu, koje će se primenjivati prilikom sastavljanja poreskog bilansa za 2016. godinu.(…)

SUKOB MIŠLJENJA ISTOG MINISTARSTVA OKO UTVRĐIVANJA POVEZANOSTI LICA

Ministrastvo finansija je u vezi utvrđivanja povezanih lica, vezano za transferne cene, dalo više puta u toku dve godine različita mišljenja, odnosno nepotpuna. Tačno je, da ne postoji povezanost između dva privredna društva u sličaju kada je jedini član privrednog društva fizičko lice (majka ili otac), a njihov sin jedini član drugog privrednog društva. Ali,(…)

PORESKO OSLOBOĐENJE VAŽI I KADA OBVEZNIK IZVRŠI PROMENU PRETEŽNE DELATNOSTI

Obveznik koji je pravo na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica ostvario po osnovu ulaganja u osnovna sredstva koja je koristio za obavljanje pretežne (registrovane) delatnosti, a u nekom od narednih poreskih perioda izvrši promenu pretežne delatnosti (evidentirane u Agenciji za privredne registre), ne gubi pravo na poresko oslobođenje(…)

POREZ NA DOBIT ZA 2014. GODINU

POREZ NA DOBIT ZA 2014. GODINU – RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POTRAŽIVANJA Osnovica poreza na dobit pravnih lica je oporeziva dobit, što je definisano Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, dalje: Zakon) Oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno(…)