POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA

Penziono i invalidsko osiguranje za nosioce poljoprivrednih gazdinstava

Zakonom o porezu na dohodak građana propisano je da se doprinosi za PIO obračunavaju za sve vrste prihoda, dakle ukoliko je fizičko lice zaposleno, osigurano po tom osnovu, takođe mora da obračunava doprinose i na ostale prihode, od samostalne delatnosti, poljoprivrede itd. Takođe to se odnosi i na korisnike starosne penzije. Prema Zakonu o doprinosima(…)

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD PRODAJE INKUBATORSKI PROIZVEDENE ŽIVINE

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana prihodi od inkubatorski proizvedene živene se smatraju prihodima od samostalne delatnosti i oporezuju se u skladu sa članom 85 Zakona o porezu na dohodak građana. Bez obzira da li lice ima registrovanu samostalnu delatnost za inkubatorsku proizvodnju živine ili ne, prihodi od ikubatorski proizvedene živine se(…)

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD PRODAJE PEČURAKA, PČELINJEG ROJA I PUŽEVA

Uzgajanje pečuraka, pčelinjeg roja i puževa i njihova prodaja se svrstava u poljoprivrednu delatnost, ali oporezuju se u skladu sa članom 85 Zakona o porezu na dohodak građana. Prihodi od uzgajanja pečuraka, pčelinjeg roja i puževa se smatraju prihodima od privremenih i povremenih poslova. Prihod od prodaje pečuraka, pčelinjeg roja i puževa se oporezuje po(…)

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA PRIHODE OD PRODAJE POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA I USLUGA

Poreska prijava se podnosi isključivo u elektronskom obliku i podnosi se pre svake isplate prihoda poljoprivrednicima na Obrascu PPP PD. Poreska prijava se popunjava u skladu sa Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku. Pravilnik se odnosi i na prihode iz člana 85 Zakona o porezu na dohodak građana. Ne odnosi se jedino kada(…)

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD PRODAJE ŠUMSKIH PLODOVA I LEKOVITOG BILJA KOJE OSTVARE LICA KOJA NISU NOSIOCI POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

Lica koja nisu nosioci poljoprivrednog gazdinstva, nisu poljoprivrednici osiguranici i nisu korisnici poljoprivredne penzije, koja ostvare prihod od prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, ti prihodi se oporezuju u skladu sa članom 85 Zakona o porezu na dohodak građana. Porez na dohodak građana je 20%, a bruto prihod se umanjuje za normirane troškove od 90%.(…)

OBAVEŠTAVANJE PORESKOG ORGANA O ISPLAĆENOJ PDV NADOKNADI

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, obveznik PDV koji vrši otkup poljoprivrednih proizvoda dužan je da nadležnom poreskom organu dostavi izveštaj o poljoprivrednicima od kojih je vršio otkup i kojima je isplaćivao PDV nadoknadu u toku prethodne kalendarske godine. Obaveštenje je potrebno da sadrži ime i prezme, adresu i PIB poljoprivrednika i ukupan iznos(…)

EVIDENTIRANJE PDV NADOKNADE NA POLJOPRIVREDNE I ŠUMSKE PROIZVODE

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, obveznik PDV koji vrši otkup poljoprivrednih i šumskih proizvoda i usluga od poljoprivrednika u Republici Srbiji dužan je da vodi evidenciju o tom poljoprivredniku, evidentcija mora da sadrži podatke: ime i prezime, adresa i PIB poljoprivrednika; datum prometa poljoprivrednih i šumskih proizvoda ili usluga; datum plaćanja(…)

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD POLJOPRIVREDNIH USLUGA I PRAVO NA PDV NADOKNADU PO OSNOVU PROMETA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I USLUGA

Poljoprivrednim uslugama prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, se smatraju uzgoj krava, bikova, konja, ovaca, koza, svinja, živine, priprema zemljištva, obrada useva i zasada, zaprašivanje, orezivanje, presađivanje, žetva, berba i slične usluge. Prihodi od pružanja poljoprivrednih usluga se oporezu prema Zakonu o porezu na dohodak građana, bez obzira da li se usluga pruža na posedu, zemlji(…)

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD PRODAJE POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA LICA KOJA NISU NOSIOCI POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

Kada prihod od prodaje poljoprivrednih i šumskih porizvoda ili usluga ostvaruju fizička lica koja nisu nosioci poljoprivrednog gazdinstva, koji su zaposleni ili fizička lica koja nisu zaposlena, ovi prihodi se oporezuju prema članu 85 Zakona o porezu na dohodak građana. Navedena lica, koja nisu nosioci poljoprivrednog gazdinstva, korisnici poljoprivrednog osiguranja i korisnici poljoprivredne penzije, mogu(…)

Poreske olakšice nosioca poljoprivrednog gazdinstva na prihode od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda

Nosioci poljoprivrednog gazdinstva koji su poljprivrednici osiguranici i korisnici poljoprivredne penzije imaju pravno na izuzimanje od oporezivanja prihoda od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, kao i plodova i lekovitog bilja. Prema članu 85 Zakona o porezu na dohodak građana navedeni nosioci poljoprivrednog gazdinstva su oslobođeni plaćanja doprinosa za PIO i obavezbo zdravstveno osiguranje od prihoda(…)

POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI NA PRIHODE OD POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Porez na prihod od samostalne delatnosti se obračunava i plaća na prihode od iskorišćavanja zemljišta u nepoljoprivredne svrhe kao što je vađenje peska, šljunka, kamenja, proizvodnja kreča, cigle, crepa,ćumura itd. , inkubatorske proizvodnje živine i slučnih delatnosti bez obzira da li su registrovane kao samostalne delatnosti. Fizička lica koja ostvaruju prihode od poljoprivrede i šumarstva(…)