Tag Archive

Tag Archives for " PDV "

PIB za fizička lica koji su obveznici PDV

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je da u cilju identifikacije poreskih obveznika, Poreska uprava dodeljuje fizičkim licima, preduzetnicima, pravnim licima i stalnim poslovnim jedinicama nerezidentnog pravnog lica PIB. PIB se koristi u poreskom postupku i obavezno se unosi u: akt koji poreski obveznik podnosi Poreskoj upravi, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, drugim […]

Detaljnije...

PDV prilikom davanja stana u zakup pravnim i fizičkim licima

Prema Zakonu o porezu na dodatnu vrednost ukoliko se stan daje u zakup fizičkom licu, bez obzira da li je rezident ili nerezident Republike Srbije, za potrebe stanovanja, ne obračunava se i ne plaća PDV. U slučaju da se stan daje u zakup fizičkom licu za obavljanje delatnosti, tada se obračunava i plaća PDV po […]

Detaljnije...

PDV prilikom uvoza privremeno izvezene opreme radi servisa

Kada se oprema, ondosno mašine privremeno izvoze radi servisa, prilikom uvoza te privremeno izvezene mašine ili opreme obračunava se PDV. U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost osnovicu za obračun PDV prilikom uvoza privremeno izveze opreme radi servisa, čine sve carinske dažbine prilikom uvoza i ostali javni prihodi, svi sporedni troškovi koji su […]

Detaljnije...

PDV u građevinarstvu

Određivanje dužnika PDV prilikom pripreme gradilišta i postavljanja električnih instalacija Prema Pravilniku  o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost, usluge i dobra iz oblasti građevinarstva smatraju se iz sledećih delatnosti: 20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada; 11 Izgradnja puteva i autoputeva; 12 Izgradnja železničkih […]

Detaljnije...

15. januar 2018. godine, krajnji rok za podnošenje zahteva za promenu PDV perioda

  Promena poreskog perioda iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec   Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, obveznik PDV podnosi poresku prijavu PDV, obračunava i plaća porez. Postoje dve vrste obveznika PDV, obveznici koji podnose poresku prijavu i plaćaju PDV za svaki kalendarski mesec ili za kalendarsko tromesečje. Prema Zakonu o porezu na dodatu […]

Detaljnije...

PDV na pružanje građevinskih usluga na teritoriji Kosova i Metohije

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost i uredbama koje se odnose na Zakon o porezu na dodatu vrednost prilikom prometa robe i usluga na teritoriju Kosova i Metohije, ukoliko se promet robe i usluga vrši sa teritorije Republike Srbije na teritoriju Kosova i Metohije ne obračunava se PDV. U slučaju kada se pružaju građevinske […]

Detaljnije...
1 2 3 12
Pitanja i odgovori