PDV

REFUNDACIJA PDV PRILIKOM KUPOVINE STANA OD PREDUZETNIKA

    POSTOJANJE PRAVA NA REFUNDACIJU PDV FIZIČKOG LICA, KUPCA PRVOG STANA U SRAZMERI SA DELOM STANA KOJI SE OPOREZUJE PDV   Kada obveznik PDV-fizičko lice koje se registrovalo kao preduzetnik izvrši prenos prava raspolaganja na stanu uz naknadu (čiji se deo oporezuje porezom na prenos apsolutnih prava, a deo PDV) kupcu prvog stana, u(…)

REFUNDACIJA PDV KOD KUPOVINE PRVOG STANA

  POSTOJANJE PRAVA NA REFUNDACIJU PDV KUPCA PRVOG STANA KOJI JE ISPLATIO PRODAVCU U POTPUNOSTI UGOVORENU CENU STANA SA PDV, DELOM U DINARIMA, A DELOM U DEVIZAMA   Kada je kupac prvog stana isplatio prodavcu u potpunosti ugovorenu cenu stana sa PDV, delom u dinarima, a delom u devizama, na tekući račun prodavca, kupac prvog(…)

PDV NA MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

  POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA PDV ZA PROMET MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI   Iznos novčanih sredstava, koji maloprodavac potražuje od veleprodavca (distributera) od kojeg je kupio određena dobra, na ime marketinških aktivnosti koje vrši veleprodavcu (distributeru) pri čemu se ove aktivnosti vrše u dogovoru i uz odobrenje principala od kojeg je veleprodavac (distributer) kupio predmetna dobra i ta(…)

PDV U GRAĐEVINARSTVU – RAŠČIŠĆAVANJA TERENA

    ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA KOD PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA KADA OBVEZNIK PDV VRŠI PROMET USLUGA SEČE STABALA SA ODVOZOM TIH STABALA, U CILJU RAŠČIŠĆAVANJA TERENA ZA IZGRADNJU PRUGE     Ako obveznik PDV drugom obvezniku PDV vrši promet usluga seče stabala sa odvozom tih stabala, u cilju raščišćavanja terena za izgradnju(…)

PDV NA UNOSA DOBARA U SLOBODNU ZONU

  PORESKI TRETMAN UNOSA DOBARA U SLOBODNU ZONU KOJI SE VRŠI STRANOM LICU KOJE NIJE KORISNIK SLOBODNE ZONE   Na promet dobara – metalnih delova koja se unose u slobodnu zonu, a koji se vrši stranom licu koje nije korisnik slobodne zone, pri čemu strano lice ima zaključen ugovor sa obveznikom PDV – korisnikom slobodne(…)

PDV NA USLUGE ORGANIZOVANJA POMOĆI NA PUTU KOD PUTNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

  ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA ORGANIZOVANJA POMOĆI NA PUTU KOD PUTNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I KOD OSIGURANJA POMOĆI NA PUTU U INOSTRANSTVU, KOJE STRANO LICE PRUŽA OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU SA SEDIŠTEM U REPUBLICI SRBIJI     Kada strano pravno lice, tj. lice koje u Republici Srbiji nema sedište, pruža usluge organizovanja pomoći na putu kod putnog zdravstvenog(…)

PDV NA PROMET “BITCOIN” DIGITALNE VALUTE

    NEPOSTOJANJE PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE KOD PROMETA “BITCOIN” DIGITALNE VALUTE   S obzirom da “bitcoin” digitalna valuta ne predstavlja zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Srbiji na promet “bitcoin” digitalne valute ne može se primeniti odredba člana 25. stav 1. tačka 1) Zakona, kojom je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza(…)

PDV NA PROMET USLUGA STAVLJANJA NA RASPOLAGANJE ZAPOSLENIH

      UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV ZA PROMET USLUGA STAVLJANJA NA RASPOLAGANJE OSOBLJA (ZAPOSLENIH)   Na promet usluga stavljanja na raspolaganje osoblja (zaposlenih), koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, PDV se obračunava i plaća. Osnovicu za obračunavanje PDV za promet predmetnih usluga čini ukupan iznos naknade(…)

PDV – OTPREMANJE DOBARA U INOSTRANSTVO, KOJE VRŠI STRANO LICE

  PORESKI TRETMAN OTPREMANJA DOBARA U INOSTRANSTVO, KAO I USLUGA POSREDOVANJA KOD OTPREMANJA DOBARA U INOSTRANSTVO I USLUGA AVIO PREVOZA TIH DOBARA, KOJE VRŠI STRANO LICE   U slučaju realizacije ugovora o komisionu, kod kojeg vlasnik dobara prenosi dobra komisionaru, a komisionar ih otprema u inostranstvo primaocu, za promet dobara koja komisionar otprema u inostranstvo(…)

OBAVEŠTAVANJE PORESKOG ORGANA O ISPLAĆENOJ PDV NADOKNADI

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, obveznik PDV koji vrši otkup poljoprivrednih proizvoda dužan je da nadležnom poreskom organu dostavi izveštaj o poljoprivrednicima od kojih je vršio otkup i kojima je isplaćivao PDV nadoknadu u toku prethodne kalendarske godine. Obaveštenje je potrebno da sadrži ime i prezme, adresu i PIB poljoprivrednika i ukupan iznos(…)

EVIDENTIRANJE PDV NADOKNADE NA POLJOPRIVREDNE I ŠUMSKE PROIZVODE

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, obveznik PDV koji vrši otkup poljoprivrednih i šumskih proizvoda i usluga od poljoprivrednika u Republici Srbiji dužan je da vodi evidenciju o tom poljoprivredniku, evidentcija mora da sadrži podatke: ime i prezime, adresa i PIB poljoprivrednika; datum prometa poljoprivrednih i šumskih proizvoda ili usluga; datum plaćanja(…)