Tag Archive

Tag Archives for " PDV "

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA ISKAZIVANJE PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA PDV – OBRASCU POPDV II

SADRŽAJ Pravni okvir Opšte smernice u vezi sa iskazivanjem podataka u Obrascu POPDV Objašnjenja u vezi sa iskazivanjem podataka u konkretnim delovima, odnosno poljima Obrasca POPDV 3.1. Deo 1. Obrasca POPDV – Promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza 3.2. Deo 2. Obrasca POPDV – Promet […]

Detaljnije...

Mesto prometa za konsultantske i marketinške usluge

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost mesto prometa za pružene konsultantske ili marketinške usluge se smatra sedište ili mesto poslovne jedinice primaoca usluga. U slučaju kada je primalac usluga nerezidentno lice, a usluge se pružaju putem interneta ili telefonom, mesto prometa usluga je inostranstvo. U tom slučaju pružalac usluga, obveznik PDV, ne obračunava PDV […]

Detaljnije...
1

Iskazivanje zatezne kamate u Obrascu POPDV

U obrazac POPDV iskazuju se podaci o izvršenom i primljenom prometu dobara i usluga, podaci o uvozu dobara koji se stavljaju u slobodan promet. Zatezna kamata ne predstavlja sastavni deo naknade za izvršeni, odnosno primljeni promet dobara i usluga, već predstavlja iznos koji obveznik potražuje ili duguje zbog zadocnjenja u ispunjavanju novčane obaveze. Zatezna kamata […]

Detaljnije...

Iskazivanje plaćenih avansa poljoprivrednicima za promet poljoprivrednih dobara u Obrascu POPDV

Plaćeni avansi poljoprivrednicima za promet poljoprivrednih dobara se ne iskazuje u Obrascu POPDV, već se iskazuje vrednost isporučenih dobara plaćenih avansom. Dakle promet nastaje tek kada poljoprivrednik isporuči poljoprivredna dobra koja su plaćena avansom. Prema Pravilniku o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV, u delu […]

Detaljnije...
1 2 3 15
Pitanja i odgovori