OBRAZAC PDP

PB ZA 2016. GODINU POPUNJAVA SE PREMA NOVOM PRAVILNIKU KOJI JE NA SNAZI OD 01. 01. 2017. – RETROAKTIVNO

  Novi Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica, objavljen je u “Sl. glasniku Republike Srbije”, br. 101/2016 od 16.12.2016. godine. Pravilnik stupa na snagu 1.1.2017. godine. Poreski bilans za 2016. godinu obveznici će sastavlati na (novom) Obrascu PB(…)

PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

(“Sl. glasnik RS”, br. 30/2015) Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica koju podnosi poreski obveznik (u daljem tekstu: obveznik) iz čl. 1. i 5. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11,(…)

POPUNJAVANJE PDP OBRASCA, I OBRAZACA ZA PORESKI PODSTICAJ PK, PK-1, SU, SU-2 I SI ZA 2013. GODINU

Nakon sastavljanja i priznavanja-ne priznavanja troškova u Poreskom Bilansu PB-1 obrazac, sledeći obavezni dokument je Porez na dobit pravnih lica – PDP. Uz obrazac PDP podnose se i druga dokumenta ukoliko ukoliko se koristi pravo na poreski kredit za nabavku opreme, obrasci PK,  PK-1, SU, SU-2, SI. Privredna društva koja posluju u sa povezanim licima,(…)