OBRACUN DNEVNICA ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI

Neoporezovani  iznos dnevnica za službeno putovanje u zemlji iznosi 1.859,00 dinara, uskladeni neoporezivi iznos,  shodno clanu 18. Stav 1. Tacka 2)  Zakona o porezu na dohodak gradana. U slucaju da je isplacen veci iznos od 1.859,00 dinara, na njega se obracunava 12% poreza na zarade na bruto iznos iznad neoporezivog. Visina dnevnice može biti utvrdena:(…)