DEVIZNO PLAĆANJE OD STRANE NEREZIDENTA PREKO BANKE U INOSTRANSTVU ZA ROBU KOJA OSTAJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

Prema Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju i Zakonu o deviznom poslovanju, spoljnotrgovinski promet robe definisan je kao promet između domaćih i stranih lica koji se obavlja na osnovu ugovora zaključenih u skladu sa domaćim propisima i međunarodnim ugovorima, a takođe plaćanje, naplaćivanje i prenos po tekućim poslovima između rezidenata i nerezidenata vrši slobodno, u skladu sa(…)

PREDUZETNIK NE MOŽE BITI ČLAN OMLADINSKE ILI STUDENTSKE ZADRUGE I NE MOŽE OBAVLJATI PRIVREMENE I POVREMENE POSLOVE

    NEMOGUĆNOST PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE LICA PO OSNOVU OBAVLJANJA PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA KOJE JE VEĆ PRIJAVLJENO PO OSNOVU PREDUZETNIČKE DELATNOSTI   U skladu sa Opštim pravilima omladinskog i studentskog zadrugarstva,  zadrugu mogu osnovati studenti, učenici i nezaposlena lica, u skladu sa Zakonom i ovim pravilima, koji nisu mlađi od 15 niti,(…)

PDV NA PROMET USLUGA STAVLJANJA NA RASPOLAGANJE ZAPOSLENIH

      UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV ZA PROMET USLUGA STAVLJANJA NA RASPOLAGANJE OSOBLJA (ZAPOSLENIH)   Na promet usluga stavljanja na raspolaganje osoblja (zaposlenih), koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, PDV se obračunava i plaća. Osnovicu za obračunavanje PDV za promet predmetnih usluga čini ukupan iznos naknade(…)

VRAĆANJE AMBALAŽE I PEČAT O ISTUPU NA JCI

PITANJE: Firma je uvezla robu na paletama i ujedno je uradjen privremeni uvoz paleta i po istovaru robe palete su vracene dobavljacu,znaci radjen izvoz.Da li je i u ovakvim slucajevima potrebno imati datum istupa na JCI-u?

AKTIVNO OPLEMENJIVANJE –MATERIJAL STIŽE IZ EU A ISPORUČUJE SE U RUSKU FEDERACIJU

PITANJE: Molim Vas da me kratko posavetujete u vezi sa ovom temom: Ponuđeno nam je posao proizvodnje i dorade semena u Srbiji od strane naručioca iz Rusije – aktivno oplemenjivanje. Osnovno seme za proizvodnju bi se uvezlo iz EU (bez naplate, privremeni uvoz radi daljeg izvoza), a nakon proizvodnje, seme bi se iz Srbije izvezlo(…)

DEVIZNI RAČUNI REZIDENATA U INOSTRANSTVU

Tačkom 2. Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu, navedeni su slučajevi u kojima je držanje deviza na računu kod banke u inostranstvu rezidentima dozvoljeno bez obaveze pribavljanja odobrenja Narodne banke Srbije, već samo na osnovu ispunjenosti Odlukom propisanih uslova, a koji su,(…)

USLUGE POSREDOVANJA STRANOG LICA – PDV I POREZ PO ODBITKU

PITANJE: Pravno lice je rezident Srbije i u sistemu PDV-a, i bavi se prodajom robe u inostranstvu – REEXPORT.  Za prodaju te robe dobijamo fakture usluga od dva strana rezidenta, koji pored usluge pronalaženja kupaca fakturišu i procenat na ostvareni promet prodaje u reexportu. (dakle usluga pronalazenja kupca + provizija na ostvareni promet). Kakve su(…)

POSTUPAK ISPRAVKE CARINSKOG RAČUNA

PITANJE: Prilikom narudzbe rezervnih delova za mašinu iz inostranstva, na fakturi dobavljaca je greskom stvaljen paritet DAP, tako da u osnovici za obracun carinskog pdv-a špediter nije u obuhvatio transpotne troškove. Prevoznik nam je ispostavio fakturu bez pdv ( poseduje CMR). Da li smo mi sada kao primaoci usluga u obavezi da umesto prevoznika obračunamo(…)

UNIŠTENJE ROBE OŠTEĆENE NA TERITORIJI SRBIJE I PRAVDANJE PLAĆENOG AVANSA

PITANJE: Inodobavljacu smo AVANSNO platili robu. Roba je stigla i smestena je na CARINSKI MAGACIN po carinskom dokumentu jci UV7. Na putu do skladišta kamion je imao udes i deo robe je oštećen. Ostalu ispravnu robu smo ocarinili i pustili u promet, a oštećenu sa carinskog magacina klasifikvali kao otpad i poslali na uništenje. Kako(…)

PREFAKTURISANJE TROŠKOVA – KADA ĆERKA FIRMA PLAĆA OGLASE NA GOOGLU ZA SEBE I MATIČNU FIRMU

PITANJE: Zamoliću Vas za savet vezano za sledeće – za usluge korišćenja Facebook-a I Google-a naša firma I naša ćerka firma dobijaju fakture. Ćerka firma plaća fakture koje glase na nju VISA BUSINESS karticom. Zanima nas da li je moguće da ćerka firma na isti način plaća I fakture koje glase na firmu osnivača (svojom(…)

ŠTA JE JEDNOSTAVNIJE – KREDIT ILI UPLATA OSNIVAČA PO ŠIFRI 560, ČESTA DILEMA?

PITANJE: Mi smo domaće pravno lice čiji osnivač je strano pravno lice. U narednom periodu trebali bi da primimo pozajmicu od osnivača nerezidenta koji bi po mojoj informaciji trebali da vratimo u toku sledeće godine, dakle neće se tretirati kao povećanje osnivačkog kapitala. Po Vašem mišljenju da li treba da se ova pozajmica registruje kao(…)