KAPITALNI DOBITAK – KADA SU U CENU UKLJUČENE I POKRETNE STVARI

UTVRĐIVANJE KAPITALNOG DOBITKA U SLUČAJU PRODAJE NEPOKRETNOSTI, KADA JE U PRODAJNU CENU URAČUNATA I VREDNOST POKRETNIH STVARI KOJIMA JE NEPOKRETNOST OPREMLJENA   U nabavnu cenu nepokretnosti priznaju se dokumentovani troškovi koji su u neposrednoj vezi sa izgradnjom tog novog objekta (npr. pripremni radovi, troškovi izgradnje objekta i dr.) ali se ne priznaju i troškovi koji(…)

USLUGE POSREDOVANJA – SITUACIJE KADA SE ISKAZUJE I PLAĆA PDV, A KADA NE POSTOJI OBAVEZA

Usluge posredovanja u prometu podležu obavezi i plaćanju PDV ukoliko ih pružaju privredni subjekti koji su registrovani u sistem PDV. Ova obaveza odnosi se kako na preduzeća tako i na preduzetničke radnje, ukoliko ove usluge pružaju uz naknadu, u okviru obavljanja  delatnosti. U slučaju kada se usluge pružaju i bez naknade, u neposlovne svrhe, ali(…)

PDV U GRAĐEVNARSTVU – NA RAČUNARSKU OPREMU

ODREĐIVANJE PDV DUŽNIKA ZA PROMET KOJI SE ODNOSI NA ISPORUKU SA POSTAVLJANJEM RAČUNARSKE OPREME I SOFTVERA – SISTEMSKOG I APLIKATIVNOG, U OKVIRU RADOVA NA IZGRADNJI POSTROJENJA   Kada je reč o isporuci sa postavljanjem računarske opreme i softvera – sistemskog i aplikativnog, u okviru radova na izgradnji postrojenja, predmetni promet ne smatra se prometom iz(…)

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA STIPENDIJE I KREDITE UČENICIMA I STUDENTIMA

Zakonom o porezu na dohodak građana propisan je neoporezivi iznos za stipendije i kredite učenicima i studenti i iznosi 11.176,00 dinara za 2017. godinu. Za ostvarivanje poreske olakšice, odnosno neoporezivog iznosa potrebno je da se ispune uslovi o korišćenju neoporezivog iznosa. Pravo na poresko umanjenje, odnosno korišćenje neoporezivog iznosa ne mogu da ostvare lica koja(…)

POVRAĆAJ POREZA PO ODBITKU

MOGUĆNOST POVRAĆAJA VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DOBIT PO ODBITKU, AKO SE NAKNADNO PRIBAVI POTVRDA O REZIDENTNOSTI   Ukoliko rezident prilikom plaćanja, odnosno isplate naknade po osnovu kamate nerezidentu ne poseduje potvrdu o rezidentnosti, dužan je da obračuna i plati porez po odbitku po stopi od 20%, a ukoliko isti nerezident naknadno obezbedi potvrdu o rezidentnosti,(…)

KAPITALNI DOBITAK

UTVRĐIVANJE KAPITALNOG DOBITKA KOD PRODAJE NEPOKRETNOSTI PO CENI KOJA JE NIŽA OD TRŽIŠNE   Kada obveznik – fizičko lice proda nepokretnost koju je stekao teretnim pravnim poslom – konkretno zaključio je kupoprodajni ugovor i saglasno ugovoru kao cenu platio iznos u visini od pola evra, za svrhu utvrđivanja kapitalnog dobitka kao nabavna vrednost nepokretnosti smatra(…)

VRAĆANJE UPLATE OSNIVAČU – KOJA NE POVEĆAVA OSNIVAČKI ULOG – ŠIFRA 560

PITANJE: Pre 3 meseca primili smo pozajmicu od matične kompanije iz Nemačke. S obzirom da nam je taj novac hitno trebao radi polaganja u banku za izdavanje garancija mi smo tu uplatu opravdali kao „Dodatna uplata osnivača radi obezbeđenja sredstava za bankarske garancije koja ne povećava osnovni kapital“. Što znači pozajmicu nismo registrovali kao kreditni(…)

REKREACIJA ZAPOSLENIH – PORESKI TRETMAN

PORESKI TRETMAN OMOGUĆAVANJA REKREACIJE ZAPOSLENIMA KADA POSLODAVAC ZAKUPI PROSTOR I OPREMU ZA TERETANU   U slučaju kada u skladu sa opštim aktom poslodavac svim zaposlenima obezbedi rekreaciju u vidu korišćenja teretane, to predstavlja primanje zaposlenih kao činjenje ili pružanje pogodnosti i podleže plaćanju poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu(…)

PDV NA UVOZ DOBARA I PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠI U OKVIRU REALIZACIJE PROGRAMA EVROPSKE UNIJE

Na uvoz dobara, kao i na promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV korisniku novčanih sredstava koja su predmet ugovora o donaciji, a koja su data korisniku za finansiranje određenog projekta u Republici Srbiji posredstvom Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, kao nacionalne kontakt institucije za program Evropske unije koja koordinira aktivnostima u vezi(…)

PDV NA RAZLIKU U POSTUPKU PRERADE ŠLJIVE

NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA PDV I POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA RAZLIKU U TEŽINI SVEŽE I SUVE ŠLJIVE KOJA NASTAJE U TOKU POSTUPKA PRERADE ŠLJIVE     Razlika u težini sveže i suve šljive, nastala u toku postupka prerade sveže u suvu šljivu, nije predmet oporezivanja PDV jer se razlika u težini koja nastaje kao uobičajeni(…)

POVRAĆAJ PRIMLJENOG AVANSA IZ INOSTRANSTVA

PITANJE: Domaca firma je primila avans od ino partnera, ali se posao nece realizovati. Sada zelimo da vratimo avans, koja dokumentacija je potrebna kao prilog da vratimo taj avans? Avans je naplacen pre manje od godinu dana.