UPLATA DEVIZNE POZAJMICE I OSNIVAČKOG ULOGA LICU U INOSTRANSTVU

Rezident – pravno lice, u skladu sa  Zakonom o deviznom poslovanju, može odobriti  pozajmicu – zajam nerezidentu, pod uslovom da je davalac pozajmice većinski vlasnik nerezidentnog pravnog lica. U skladu sa Zakonom, finansijski krediti i zajmovi zaključuju se u pismenom obliku. Pri odobravanju finansijskog zajma nerezidentu, rezident – pravno lice dužno je da ugovori i(…)

ODRŽAN JE 21. 09. 2017. INTERAKTIVNI SEMINAR NA TEMU: DEVIZNO POSLOVANJE I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NBS

  U Privrednoj Komori Beograda, u organizaciji PK Srbije održan je 21. 09. 2017. godine inetaktivan seminar na temu: Devizno poslovanje i dostavljanje izveštaja Narodnoj banci Srbije. Seminar je održala gospođa Biljana Trifunović. Ova veoma složena i zahtevna tema okupila je privrednike skoro iz cele Srbije. Tema nije nova, ali je i dalje veoma aktuelna(…)

RASHOD ZALIHA U PORESKOM BILANSU

PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU OBVEZNIKA PO OSNOVU OBEZVREĐENJA ZALIHA PROIZVODA U PORESKOM PERIODU KADA SE IZVRŠI NJIHOVO UNIŠTENJE   Ukoliko je obveznik, saglasno pozitivnim propisima, u obavezi da prethodno obezvređene zalihe proizvoda uništi iz razloga njihove neupotrebljivosti (zalihama je istekao rok trajanja i iste su, prema kategorizaciji licenciranog lica, svrstane u kategoriju otpada nepodobnog(…)

NEMA PDV NA NAKNADE ZA FAKTORING USLUGE

NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV NA NAKNADU ZA USLUGU KUPOPRODAJE KRATKOROČNOG NOVČANOG POTRAŽIVANJA NASTALOG PO OSNOVU UGOVORA O PRODAJI ROBE ILI PRUŽANJA USLUGA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU   Na naknadu za faktoring kojim se, u skladu sa Zakonom o faktoringu, smatra finansijska usluga kupoprodaje postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja, nastalog po osnovu(…)

NAPLATA ZAKUPA U DEVIZAMA I PDV

UTVRĐIVANJE IZNOSA PDV U SLUČAJU NAPLATE NAKNADE ZA USLUGU DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U DEVIZAMA   Obveznik PDV – zakupodavac ima pravo da ukupan iznos naknade za promet usluge davanja u zakup poslovnog prostora (zbir iznosa koji se odnosi na poresku osnovicu i iznosa PDV) naplati u devizama, pri čemu je dužan da pri(…)

POREZ NA IMOVINU – PRIJAVA PREBIVALIŠTA

 NEPOSTOJANJE PRAVA OBVEZNIKA POREZA NA IMOVINU NA PORESKI KREDIT ZA STAN U KOME NEMA PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE   Imajući u vidu da je prebivalište mesto u kome se građanin nastanio sa namerom da u njemu stalno živi, odnosno mesto u kome se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti, profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i drugih veza koje dokazuju njegovu(…)

VRAĆANJE ROBE IZ INOSTRANSTVA

PORESKI TRETMAN DOBARA KOJA SU IZVEZENA, A KOJA SE U REPUBLIKU SRBIJU VRAĆAJU NEPRODATA ILI ZATO ŠTO NE ODGOVARAJU OBAVEZAMA KOJE PROISTIČU IZ UGOVORA, ODNOSNO POSLOVNOG ODNOSA NA OSNOVU KOJEG SU BILA IZVEZENA   Poresko oslobođenje za uvoz dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku Srbiju vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju(…)

NEPRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU

  NEPRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU OBVEZNIKA PO OSNOVU OTPISA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA DUŽNIKA NAD KOJIM JE STEČAJNI POSTUPAK ZAKLJUČEN, PRI ČEMU PREDMETNO POTRAŽIVANJE OBVEZNIK NIJE PRETHODNO UTUŽIO   Ukoliko obveznik (banka) izvrši otpis vrednosti potraživanja dužnika nad kojim je stečajni postupak zaključen iz razloga što je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti ili je manja od(…)

POREZ PO ODBITKU PO OSNOVU USTUPANJA PRAVA DIREKTNE PRODAJE PROIZVODA NA ODREĐENOM PODRUČJU

POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARI OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU USTUPANJA PRAVA DIREKTNE PRODAJE PROIZVODA NA ODREĐENOM PODRUČJU   Kada nerezident (matična kompanija) ustupa rezidentu (članici grupacije) pravo direktne prodaje proizvoda (iz asortimana rezidenta) na određenom području, pri čemu, predmetno ustupanje prava obuhvata iskorišćavanje(…)

PORESKIH TRETMAN PRIHODA PO OSNOVU DOPUNSKOG RADA

U skladu sa članom 202. Zakona o radu, zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa drugim poslodavcem, a najviše do jedne trećine punog radnog vremena. Zakon o radu ne propisuje nijedan dodatni uslov, što znači da zaposleni može ugovor o dopunskom radu zaključiti bez saglasnosti(…)

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD UGOVORA O DELU

Ugovor o delu zaključuje se za poslove koji su van delatnosti poslodavca. Ugovor se može zaključiti sa: zaposlenim, nezaposlenim licem, penzionerom, slobodnim umetnikom i fizičkim licem koje je obveznik PDV. U zavisnosti od statusa lica sa kojim zaključujete ugovor o delu, poslodavac ima obavezu da pored ugora koji je standardan za sve, da izvrši različite(…)