KADA JE MOGUĆE PLAĆANJE DEVIZAMA U ZEMLJI

PITANJE: Molim za informaciju da li je domacim dobavljacima moguce placati u zemlji u eurima za nabavku repromaterijala koji se koristi za izradu gotovog proizvoda koji se posle izvozi?

REFAKCIJA PDV

  POSTOJANJE PRAVA STRANOG OBVEZNIKA NA REFAKCIJU PDV AKO JE ISPUNJEN USLOV UZAJAMNOSTI   Strani obveznik, na osnovu podnetog zahteva, ima pravo na refakciju PDV za promet pokretnih dobara i pružene usluge u Republici Srbiji, ako je ispunjen uslov uzajamnosti, kao i uslovi propisani odredbama člana 53. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost.(…)

POREZ PO ODBITKU NA KAMATU

POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE OSTVARI NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU KAMATA   Kada (po osnovu ugovora o prenosu potraživanja) rezident plaća nerezidentu naknadu (u iznosu koji odgovara visini preuzetog potraživanja), deo iznosa (naknade) koji se odnosi na plaćanje kamate po kreditu, oporezuje se porezom(…)

PAKET NOVIH PORESKIH ZAKONA USKORO U REPUBLIČKOJ SKUPŠTINI

Na sajtu Ministarstva finansija objavljeni su nacrti izmena i dopuna nekoliko poreskih zakona.  Eventualne sugestije na nacrte zakona mogu se dostaviti na e-mail: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs u najkraćem roku, pošto će navedeni zakoni u formi predloga zakona po hitnom postupku biti upućeni Narodnoj skupštini na usvajanje. Predloženi zakoni trebali bi da budu usvojeni do kraja decembra, ako(…)

PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU

  PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU U SLUČAJU KADA OBVEZNIK IZVRŠI DAVANJE ZA ZDRAVSTVENE NAMENE U NOVCU ODNOSNO ROBI   Davanja obveznika učinjena zdravstvenoj ustanovi, i to, kako u novcu, tako i u stvarima, priznaju se kao rashod u poreskom bilansu obveznika – davaoca nezavisno od toga da li su učinjena ustanovi osnovanoj od strane(…)

POTVRDA O REZIDENTNOSTI

VALIDNOST POTVRDE O REZIDENTNOSTI U ELEKTRONSKOM FORMATU KOJU IZDAJU GUGL I FEJSBUK, KAO DOKAZ DA SU REZIDENTI IRSKE   Potvrda o rezidentnosti Irske izdata u elektronskom (PDF) formatu (podrazumeva se, sa originalnim overenim prevodom potvrde) predstavlja validnu potvrdu o rezidentnosti u smislu člana 159a stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. (Mišljenje Ministarstva(…)

Računovodstveno evidentiranje manjkova, viškova, otpisa i rashoda dobara utvrđenih popisom imovine za 2017. godinu

Članom 18. Zakona o računovodstvu i reviziji (“Sl. glasnik RS”, br. 46/2006 i 111/2009) propisana je obaveza vršenja popisa imovine i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem po popisu na kraju poslovne godine ili i u toku godine ako je tako predviđeno opštima aktom pravnog lica, odnosno preduzetnika dok je Pravilnikom o načinu(…)

Usvajanje izveštaja o popisu za 2017. godinu i računovodstveno evidentiranje rezultata popisa

Na osnovu internog akta pravnog lica popisna komisija nakon popisa, ispitanih uzroka nastalih manjkova, viškova, uzroka nastalih oštećenja i umanjenje vrednosti iz drugih razloga na zalihama, sastavlja izveštaj o radu na popisu koji dostavlja: nadležnom organu pravnog lica; internom revizoru, nadzornom odboru revizora; društvu za reviziju sa kojim je zaključen ugovor o reviziji (ukoliko je(…)

Popis obevza i vanbilansne evidencije za 2017. godinu

Godišnjim popisom su obuhvaćene i kratkoročne obaveze i dogoročne obaveze prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. Kod popisa obaveza potrebno je da se obaveze popišu na različitim popisnim listama: obaveze sadržane u hartijama od vrednosti; obaveze u dinarima; obaveze u devizama; posebno obaveze za koje ne(…)

Sprovođenje popisa kod pravnih lica i preduzetnika za 2017. godinu

 Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2006 – dalje: Pravilnik o popisu), predviđena je obaveza vršenja godišnjeg popisa imovine i obaveza i usklađivanja stanja po knjigama sa stanjem po popisu na kraju poslovne godine. Ista obaveza predviđena je i odredbom člana 18. stav(…)

TOPLI OBROK – ZARADA

OBAVEZA IZRAŽAVANJA VISINE NAKNADE TROŠKOVA ZA ISHRANU U TOKU RADU U NOVCU   U slučaju kada je poslodavac obezbedio ishranu u toku rada na neki drugi način, dužan je da visinu naknade troškova za ishranu u toku rada izrazi u novcu. (Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-964/2015-02 od 12.2.2016. godine)(…)