​Izrada studija o transfernim cenama

​Zakon o porezu na dobit pravnih lica  i Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima ovabezao je privrednike na izradu Studije/Izveštaja o transfernim cenama. Sva pravna lica i preduzetnici koji su imali transakcije sa povezanim licima, dužna su da prilikom dostavljanja Poreskog Bilansa prilože i Studiju o transfernim cenama PU. Ovakav način izveštavanja prvi put se primenjuje    za poslovanje u 2013. godini.

Šta se podrazumeva pod transfernim cenama?

​Transferne cene su cene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica, kao i davanje međusobnih pozajmica i kredita. S obzirom da se radi o prometu između povezanih lica, postoji mogućnost  za manipulisanje u cilju izbegavanja plaćanja poreza.

Član 59. Zakona o porezu na dobit pravnih lica:

Licem povezanim sa obveznikom smatra se ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke, takođe, povezanim licima smatraju se pravna lica između kojih postoji mogućnosti kontrole ili mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke – posedovanje najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja.

Jednostavnije rečeno Zakonom su kao povezana lica obuhvaćeni odnosi povezanosti preko kapitala- vlasništva i rodbinski odnosi (kada je jedno pravno ili fizičko lice osnivač ili suosnivač više preduzeća koja međusobno rade, nisu izustavljeni ni rodbinski odnosi i njihovo međusovno poslovanje).

Treći vid povezanosti i predmet analize poslovanja su poslovni odnosi sa firmama ili firmom koja ima sedište na teritoriji posebne jurisdikcije ili uobičajeni naziv “poreskog raja”?

Ovo su samo neke od poslovnih aktivnosti koje potpadaju pod analizu i obavezu izrade Izvešataja o transfernim cenama.

Ukoliko ste u obavezi da sačinite i  poreskim organima dostavite Studiju o transfernim cenama, uz punu vašu saradnju oko dostavljanja dokumentacije i informacija o poslovanju i grupacije u okviru koje poslujete  možemo sastaviti Studiju o transfernim cenama.

Od nas možete očekivati sledeće usluge:

 • analizu vašeg poslovanja sa povezanim licima koja podrazumeva detaljan pregled svih međukompanijskih ugovora i sporazuma, kao i dokumenata na osnovu kojih su obavljene transakcije;
 • odabir najprikladnije metode na osnovu koje će se svaka transakcija analizirati da li je realizovana u skladu sa principom „van dohvata ruke”, odnosno da li su ugovorene cene u skladu sa tržišnim ili odstupaju;
 • u zavisnosti od načina vašeg poslovanja uporedivost cena i ostvarenih marži  prvenstveno će mo uraditi na bazi internih dokumenata, interna uporedivost podataka inače ima prednost kod poreskih organa. Ukoliko ste isključivo poslovali sa povezanim licima, u tom slučaju neophodno je izvršiti eksterno poređenje korišćenjem stranih baza podataka kao što je Amadeus baza;
 • ukoliko je bilo međusobnih pozajmica ili kredita,  sastavni deo Studije biće provera troškova kamate odnosno da li je bilo “utanjene kapitalizacije” prvi korak i drugi, provera kamatnih stopa da li su u skladu sa tržišnim uslovima;
 • nakon završenog postupka detaljne analize i primene odgovarajućih metoda za utvrđivanje da li su vaše cene i marže u skladu sa tržišnim cenama, sledi zaključak u kojem će biti obrazloženo da li imate obavezu korekcije osnovice  oporezive dobit po osnovu transfernih cena ili ne.

Za sve informacije, kao i do sada možete nam se obratiti

telefonom: 011/208-54-10 i 011/208-54-11;

ili na e-mail adresu: biljana@ifa.co.rs;   ili dejan@ifa.co.rs

​Inače, ova tema je obrađena u dva dosta čitanja blog članka:

POVEZANA LICA I TRANSFERNE CENE

Ko ima obavezu da dostavlja Izveštaj o transfernim cenama i ko se smatra povezanim licem, privrednicima je i dalje nejasno. Dokaz da je tako je i dalje veliki je broj pitanja na ovu temu!

Da bi razjasnili, ko treba Poreskoj Upravi da dostavlja izveštaj o transfernim cenama, prvi korak je da se utvrdi da li postoji povezanost između privrednih subjekata.

Više puta je bio komentar, na mišljenje Ministarstva, koje je dato ispravno, ali je bivalo pročitano samo do pola kako ljudima odgovara. Ima i to na blogu... Pročitajte detaljnije u nastavku teksta...

POSLOVANJE SA FAMILIJOM I SRODNICIMA – ČESTO BIVA OSNOV ZA DODATNO OPOREZIVANJE

Privrednici vole i veoma često posluju sa familijom i srodnicima. Za to postoji bezbroj razloga, da pomognu bratu od tetke – “tek je krenuo sa poslom”. Kako odbiti zeta, i ne dati mu beskamatnu pozajmicu sa firme na samo par dana. 

Ipak to donosi određene izazove - transferne cene! Ko, kako, zašto i kada mora da radi obračun transfernih cena jer je u pitanju povezano lice? Pročitajte u tekstu...

MACVAL TEA - april 20, 2015

Poštovana Biljana,

molim Vas da mi razjasnite da li su dve firme obe d.o.o. povezana lica , ako je jedna 100 % u vlasništvu brata a druga 100% u vlasništvu drugog brata ? Znači rođena braća su u pitanju.

  Biljana Trifunović - april 22, 2015

  Poštovani,
  dve firme čiji su vlasnici braća, nisu povezana lica, ali braća su po članu 59. Zakona o porezu na ukupan prihod pravnih lica povezana lica. Ukoliko su ove dve firme međusobno poslovale u toku 2014. godine potrebno je uraditi i PU dostaviti Studiju-Izveštaj o transfernim cenama.

tinisco - maj 22, 2014

Poštovana Biljana,

Preduzeće je kupilo osnovna sredstva od povezanog lica iz Hrvatske, polovne mašine za pletenje Shima Seiki, godina proizvodnje 2008. Kupilo ih je 18.12.2013. godine u vrednosti od 29.730.564,32 rsd – 16 komada.
Preduzeće treba da radi studiju o transfernim cenam, koju vi metodu predlažete i kako doći do tržišne cene mašina.

Marina

Comments are closed

Pitanja i odgovori