ZAVRŠNI RAČUN

RASHODI KAMATA IZ PRETHODNOG PERIODA

   RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE RASHODA KAMATA KOJI SE ODNOSE NA PRETHODNI PERIOD   Kamatu koja se odnosi na prethodne periode nije moguće evidentirati kao rashod u poslovnim knjigama tekuće godine, već kao grešku iz prethodnog perioda. Ukoliko je greška materijalno značajna, neophodno je da pravno lice izvrši korekciju početnog stanja obaveza i neraspoređene dobiti/gubitka (u zavisnosti(…)

PORESKO KONSOLIDOVANJE – JE PRAVO A NE OBAVEZA

Dostavljanje konsolidovanih poreskih izveštaja je data zakonska mogućnost kompanijama koje imaju povezana lica. Poresko konsolidovanje je pravo a ne obaveza firmi, za razliku od obaveznog sastavljanja i dostavljanja finansijskih konsolidovanih izveštaja. Uslovi za konsolidovanje poreskih izveštaja kompanija propisani su Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, tačnije u članovima 55. do 57. Konsolidovanje finansijskih izveštaja(…)

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE I USKLAĐIVANJE DATIH, PRIMLJENIH AVANSA I AVANSA U STRANOJ VALUTI NA DAN SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU

Dati avansi Prema Pravilniku o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike propisani su računi za evidentiranje plaćenih avansa: 016 – Avansi za nematerijalnu imovinu, 028 – Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu, 038 – Avansi za biološka sredstva, 150 – Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i(…)

KORIŠĆENJE RAČUNOVODSTVENIH PROCENA PRILIKOM PRIZNAVANJA PRIHODA I RASHODA OD PRUŽANJA USLUGA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2016. GODINU

Prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja ponekad je potrebno da se izvrše računovodstvene procene koje će najrealnije da odgovaraju stvarnom stanju usled nedostatka odgovarajuće dokumentacije ili potrebe za razgraničenjem između dva obračunska perioda, a da pritom ne umanje pouzdanost finansijskih izveštaja. Potreba za računovodstvenom procenom nastaje jer određene situacije nisu definisane Muđunarodnim standardima za računovodstvo i sastavljanje(…)

OBRAČUN KURSNIH RAZLIKA I EFEKATA VALUTNE KLAUZULE NA DAN BILANSA 31. 12. 2016.

Sva pravna lica i preduzetnici imaju obavezu, da na kraju poslovne godine izvrše obračun kursnih razlika. Mala pravna lica i preduzetnici koji su se opredelili da ne primenjuju MRS/MSFI, već i Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika i  Zakona o računovodstvu, obračun i knjiženje kursnih(…)

PORESKA AMORTIZACIJA ZA 2016. GODINU

Amortizacija stalnih sredstava   Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica prilikom utvrđivanja osnovice za porez na dobit amortizacija se priznaje kao rashod u skladu sa Zakonom. Pored Zakona o porezu na dobit poreksa amortizacija je uređena i Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstvava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe, Pravilnikom(…)

RAČUNOVODSTVENI ASPEKT OTPISA I ISPRAVKE VREDNOSTI POTRAŽIVANJA ZA 2016. GODINU

Obaveza procene naplativosti potraživanja odnosi se na sva pravna lica i preduzetnike koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva. Prema Međunarodnim računovodstvenim standardima 18 i 39 predloženo je da se na određeni vremenski period vrši procena naplativosti potraživanja, kako bi se utvrdila koja su sumnjiva potraživanja i verovatnoća njihove naplate. Sumnjivim potraživanjima se mogu(…)

OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE AMORTIZACIJE ZA 2016. GODINU

Obračun računovodstvene amortizacije je zakonom propisana obaveza svim privrednim subjektima koji imaju u svojim poslovnim knjigama iskaznu matrijalnu imovinu, postrojenja i opremu, nekretnine. Računovodstvena amortizacija obračuava se bar jednom godišnje 31. 12. ukoliko je privredni subjekt radio cele godine. Računovodstvena amortizacija obračunava  se  u sledećim slučajevima: na kraju poslovne godine, a pre sastavljanja finansijskih izveštaja;(…)

PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU NASTALIH USLED VIŠE SILE

USLOVI ZA PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU NASTALIH USLED VIŠE SILE  Ukoliko je nakon sprovedenog veštačenja organa ministarstva unutrašnjih poslova nesumnjivo utvrđeno da je požar u kome je uništen objekat (kao deo imovine obveznika), nastao (isključivo) kao posledica događaja (npr. neispravnost električnih instalacija), koji se nije mogao predvideti odnosno izbeći, smatramo da se (u tom(…)

ODLUKA O RASPODELI DOBITI 2015. – Model

Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014. i dr. Zakon i 5/2015) i člana 35. Ugovora o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću „_____________________“ d.o.o., Beograd, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, skupština Društva koju čine članovi Društva na sednici održanoj dana 25. februara 2016. godine, donosi(…)

ODLUKA O USVAJANJU FI ZA 2015. – MODEL

Na osnovu Člana 200. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015) i člana 35. Ugovora o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću „___________________“ d.o.o., Beograd, radi usklađivanja sa zakonom o privrednim društvima, skupština Društva na sednici održanoj dana 25.02.2016. godine, donela je sledeću: O D L U(…)