Zakoni o radnom odnosu

OBAVEZA OSNIVAČA – DIREKTORA KOJI NIJE ZASNOVAO RADNI ODNOS

  OBAVEZA FIZIČKOG LICA – OSNIVAČA, KOJI RADI KAO DIREKTOR BEZ ZANIVANJA RADNOG ODNOSA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PIO   Fizičko lice – osnivač privrednog društva koji u njemu radi kao direktor, bez zasnivanja radnog odnosa, i upisan je u registar nadležne organizacije kao lice koje obavlja poslovodstvena ovlašćenja i poslove upravljanja u skladu sa(…)

PRAVILNIK O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI

  (“Sl. glasnik RS”, br. 100/2011) I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se: bitni zahtevi za zdravlje i bezbednost, kao i drugi zahtevi i uslovi koje mora da ispuni lična zaštitna oprema pre njenog stavljanja na tržište i/ili upotrebu, radi zaštite zdravlja i bezbednosti korisnika te opreme; kategorije i vrste lične zaštitne(…)

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PROCENE RIZIKA NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI

(“Sl. glasnik RS”, br. 72/2006, 84/2006 – ispr., 30/2010 i 102/2015) Sadržina pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se način i postupak procene rizika od nastanka povreda na radu ili oštećenja zdravlja, odnosno oboljenja zaposlenog na radnom mestu i u radnoj okolini, kao i način i mere za njihovo otklanjanje, koje poslodavac uređuje aktom o(…)

PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

(“Sl. glasnik RS”, br. 62/2007 i 102/2015) Sadržina pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se način vođenja evidencija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koje je dužan da vodi i čuva poslodavac (u daljem tekstu: evidencije), i to evidencije o: 1) radnim mestima sa povećanim rizikom; 2) zaposlenima raspoređenim na radna mesta sa povećanim(…)

PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA RAD

(“Sl. glasnik RS”, br. 94/2015) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način izdavanja, odnosno produženja dozvole za rad, način dokazivanja ispunjenosti uslova i potrebni dokazi za izdavanje, odnosno produženje dozvole za rad i oblik i sadržina dozvole za rad. Član 2 Uz zahtev za izdavanje lične radne dozvole prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova(…)

UPOZORENJE ZAPOSLENOM NA POVREDU RADNE OBAVEZE I OBAVEŠTENJE O POSLEDICAMA ZA ZAPOSLENOG U SLUČAJU SPORAZUMNOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA

U cilju ispunjenja obaveza Zakona o radu, poslodavci su dužni da zaposlenima pismeno dostave UPOZORENJE NA POVREDU RADNE OBAVEZE i OBAVEŠTENJE O POSLEDICAMA ZA ZAPOSLENOG U SLUČAJU SPORAZUMNOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA. U tekstu su dati modeli UPOZORENJA I OBAVEŠTENJA.   UPOZORENJE ZAPOSLENOM NA POVREDU RADNE OBAVEZE   ____________________ (naziv i sedište poslodavca) ____________________ (broj) ____________________(…)

SPISAK DNEVNICA PO STRANIM DRŽAVAMA – KOJI JE VAŽIO DO 14.10.2015. GODINE

    Redni broj Zemlja Valuta Visina dnevnice 1 2 3 4 1 Demokratska Republika Avganistan         – za mesta:         – Kabul SAD dolara 35     – za ostala mesta SAD dolara 18   2 Republika Albanija         – za mesta:      (…)

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU (“Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014)   I UVODNE ODREDBE Član 1 Penzijsko i invalidsko osiguranje obuhvata obavezno i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje.(…)

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

(“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014) I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak za zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) i druga pitanja od značaja za zapošljavanje i rad stranaca u Republici. Osnovni pojmovi Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) stranac(…)

PRAVILNIK O SADRŽINI I OBLIKU IZJAVE O OBAVLJANJU TRGOVINE LIČNIM NUĐENJEM

(“Sl. glasnik RS”, br. 116/2014) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i oblik izjave o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem. Član 2 Pisana izjava koju je u skladu sa Zakonom, trgovac, odnosno njegov punomoćnik koji obavlja trgovinu ličnim nuđenjem dužan da poseduje, sadrži: 1) broj izjave; 2) poslovno ime trgovca; 3) adresu trgovca;

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA ZARADE, ODNOSNO NAKNADE ZARADE

(“Sl. glasnik RS”, br. 90/2014) Član 1 Ovim pravilnikom se propisuje sadržaj obračuna zarade, odnosno naknade zarade. Član 2 Obračun zarade, odnosno naknade zarade sadrži: 1) podatke o poslodavcu, i to: (1) za pravno lice: naziv, sedište (adresa), PIB i matični broj, broj računa i naziv banke kod koje se račun vodi, (2) za preduzetnika:(…)