Zakoni o radnom odnosu

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA ZARADE, ODNOSNO NAKNADE ZARADE

(“Sl. glasnik RS”, br. 90/2014) Član 1 Ovim pravilnikom se propisuje sadržaj obračuna zarade, odnosno naknade zarade. Član 2 Obračun zarade, odnosno naknade zarade sadrži: 1) podatke o poslodavcu, i to: (1) za pravno lice: naziv, sedište (adresa), PIB i matični broj, broj računa i naziv banke kod koje se račun vodi, (2) za preduzetnika:(…)

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

  (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn. i 57/2014) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi), obveznici doprinosa, osnovice doprinosa, stope doprinosa, način(…)

UREDBA O SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU PODNOŠENJA JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA I JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOS PODATAKA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

 (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2010, 124/2012 i 119/2013) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovom uredbom uređuje se bliža sadržina i obrazac jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: jedinstvena prijava), način podnošenja jedinstvene prijave, dokazi koji se uz prijavu podnose, jedinstveni metodološki principi i jedinstveni kodeks šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu(…)

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA POREZA NA ZARADE U SLUČAJU UMANJENJA PORESKE OSNOVICE

(“Sl. glasnik RS”, br. 116/2006, 37/2007 i 115/2013 – dr. pravilnik) Čl. 1-10* (Prestalo da važi) Član 11 Poslodavac prilikom svake isplate zarade, odnosno naknade zarade za odgovarajući mesec, uz Obrazac PP OPJ – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade, koji podnosi za tu isplatu zarade, odnosno naknade zarade nadležnoj organizacionoj jedinici(…)

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

  (“Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013) I UVODNE ODREDBE Član 1 Penzijsko i invalidsko osiguranje obuhvata obavezno i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje. Član 2 Ovim zakonom uređuje se obavezno penzijsko(…)

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

  (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013 i 108/2013) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi), obveznici doprinosa, osnovice doprinosa, stope doprinosa, način obračunavanja i plaćanja doprinosa, kao i(…)

ZAKON O VOLONTIRANJU

 (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2010) I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se osnovni pojmovi u vezi sa volontiranjem, načela volontiranja, ugovor o volontiranju, prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja i nadzor nad primenom ovog zakona. Svi pojmovi koji se koriste u ovom zakonu u muškom rodu obuhvataju iste pojmove i(…)

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

(“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn. i 47/2013)   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi), obveznici doprinosa, osnovice doprinosa, stope doprinosa, način obračunavanja i plaćanja doprinosa, kao i druga(…)

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU PRENOSA PODATAKA O OBVEZNICIMA DOPRINOSA – POSLODAVCIMA I ISPLATIOCIMA PRIHODA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

“Sl. glasnik RS”, br. 47/2013) Predmet Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se sadržina i način prenosa podataka o obveznicima doprinosa – poslodavcima i isplatiocima prihoda, iz registara koje vode organi i organizacije nadležne za registraciju pravnih i fizičkih lica koja obavljaju određenu delatnost (Agencija za privredne registre, privredni sudovi, advokatske komore), u Jedinstvenu bazu(…)

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

 (“Sl. glasnik RS”, br. 107/2005, 72/2009 – dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 i 45/2013 – dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se sistem zdravstvene zaštite, organizacija zdravstvene službe, društvena briga za zdravlje stanovništva, opšti interes u zdravstvenoj zaštiti, prava i obaveze pacijenata, zdravstvena zaštita stranaca, osnivanje Agencije za akreditaciju zdravstvenih(…)

ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM

“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 32/2013) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se: podsticaji za zapošljavanje radi stvaranja uslova za ravnopravno uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada; procena radnih sposobnosti; profesionalna rehabilitacija; obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom; uslovi za osnivanje i obavljanje delatnosti preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa(…)