Zakoni o radnom odnosu

SPISAK DNEVNICA PO STRANIM DRŽAVAMA

    Redni broj Zemlja Valuta Visina dnevnice 1 2 3 4 1 Demokratska Republika Avganistan         – za mesta:         – Kabul SAD dolara 35     – za ostala mesta SAD dolara 18   2 Republika Albanija         – za mesta:      (…)

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU (“Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014)   I UVODNE ODREDBE Član 1 Penzijsko i invalidsko osiguranje obuhvata obavezno i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje.(…)

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

(“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014) I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak za zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) i druga pitanja od značaja za zapošljavanje i rad stranaca u Republici. Osnovni pojmovi Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) stranac(…)

PRAVILNIK O SADRŽINI I OBLIKU IZJAVE O OBAVLJANJU TRGOVINE LIČNIM NUĐENJEM

(“Sl. glasnik RS”, br. 116/2014) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i oblik izjave o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem. Član 2 Pisana izjava koju je u skladu sa Zakonom, trgovac, odnosno njegov punomoćnik koji obavlja trgovinu ličnim nuđenjem dužan da poseduje, sadrži: 1) broj izjave; 2) poslovno ime trgovca; 3) adresu trgovca;

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA ZARADE, ODNOSNO NAKNADE ZARADE

(“Sl. glasnik RS”, br. 90/2014) Član 1 Ovim pravilnikom se propisuje sadržaj obračuna zarade, odnosno naknade zarade. Član 2 Obračun zarade, odnosno naknade zarade sadrži: 1) podatke o poslodavcu, i to: (1) za pravno lice: naziv, sedište (adresa), PIB i matični broj, broj računa i naziv banke kod koje se račun vodi, (2) za preduzetnika:(…)

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

  (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn. i 57/2014) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi), obveznici doprinosa, osnovice doprinosa, stope doprinosa, način(…)

UREDBA O SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU PODNOŠENJA JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA I JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOS PODATAKA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

 (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2010, 124/2012 i 119/2013) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovom uredbom uređuje se bliža sadržina i obrazac jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: jedinstvena prijava), način podnošenja jedinstvene prijave, dokazi koji se uz prijavu podnose, jedinstveni metodološki principi i jedinstveni kodeks šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu(…)

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA POREZA NA ZARADE U SLUČAJU UMANJENJA PORESKE OSNOVICE

(“Sl. glasnik RS”, br. 116/2006, 37/2007 i 115/2013 – dr. pravilnik) Čl. 1-10* (Prestalo da važi) Član 11 Poslodavac prilikom svake isplate zarade, odnosno naknade zarade za odgovarajući mesec, uz Obrazac PP OPJ – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade, koji podnosi za tu isplatu zarade, odnosno naknade zarade nadležnoj organizacionoj jedinici(…)

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

  (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013 i 108/2013) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi), obveznici doprinosa, osnovice doprinosa, stope doprinosa, način obračunavanja i plaćanja doprinosa, kao i(…)

ZAKON O VOLONTIRANJU

 (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2010) I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se osnovni pojmovi u vezi sa volontiranjem, načela volontiranja, ugovor o volontiranju, prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja i nadzor nad primenom ovog zakona. Svi pojmovi koji se koriste u ovom zakonu u muškom rodu obuhvataju iste pojmove i(…)

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

(“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn. i 47/2013)   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi), obveznici doprinosa, osnovice doprinosa, stope doprinosa, način obračunavanja i plaćanja doprinosa, kao i druga(…)