Zakoni o računovodstvu

ODLUKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJA OBRAZACA PLATNIH NALOGA ZA IZVRŠENJE PLATNIH TRANSAKCIJA U DINARIMA

(“Sl. glasnik RS”, br. 55/2015 i 78/2015) 1. Ovom odlukom uređuju se oblik, sadržina i način korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima preko tekućeg računa. Oblik, sadržinu i način korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima preko drugih platnih računa – pružaoci platnih usluga utvrđuju svojim internim aktima(…)

PRAVILNIK O NAČINU DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA, INFORMACIJA I PODATAKA O OZNAČENOM LICU I NJEGOVOJ IMOVINI

(“Sl. glasnik RS”, br. 53/2015) Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način dostavljanja Upravi za sprečavanje pranja novca: obaveštenja o označenom licu i njegovoj imovini od strane pravnih i fizičkih lica; informacija od strane organizacije nadležne za vođenje registra privrednih subjekata, udruženja, zadužbina, fondacija i od sudova i javnih beležnika; podataka o označenom licu i(…)

STRATEGIJA ISTRAGA FINANSIJSKOG KRIMINALA ZA PERIOD OD 2015. DO 2016. GODINE

(“Sl. glasnik RS”, br. 43/2015) Istrage finansijskog kriminala su jedan od prioriteta Republike Srbije u borbi protiv korupcije, pranja novca i finansijskog kriminala. Donošenje strategije koja na sveobuhvatni način unapređuje finansijske istrage predstavlja ostvarivanje ciljeva predviđenih Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine (“Službeni glasnik RS”,(…)

PRAVILNIK O NAČINU ISKAZIVANJA PRIHODA I RASHODA RADI UTVRĐIVANJA DOBITI KOJU STALNA POSLOVNA JEDINICA NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA OSTVARI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

(“Sl. glasnik RS”, br. 41/2015) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika (u daljem tekstu: stalna poslovna jedinica) ostvari u skladu sa članom 5. stav 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 –(…)

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU JAVNOG OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I VOĐENJU REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

(“Sl. glasnik RS”, br. 127/2014)  I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi i način prijema i obrade podataka za statističke i druge potrebe, prijema i provere ispunjenosti uslova za javno objavljivanje finansijskih izveštaja i dokumenata iz čl. 33. i 34. Zakona o računovodstvu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/13 – u(…)

PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU STATISTIČKOG IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

(“Sl. glasnik RS”, br. 127/2014)   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike (u daljem tekstu: pravno lice i preduzetnik), koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva. Ovaj pravilnik primenjuje se i na ogranke i druge organizacione delove stranih pravnih lica(…)

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA POLJOPRIVREDNIH SAVETODAVACA

(“Sl. glasnik RS”, br. 67/2014) Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržina i način vođenja Registra poljoprivrednih savetodavaca (u daljem tekstu: Registar). Član 2 Registar vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi. Član 3 Registar sadrži sledeće podatke:(…)

SKRAĆENI IZEŠTAJ O TRANSFERNIM CENAMA

Na osnovu člana 2. PRAVILNIKA O TRANSFERNIM CENAMA I METODAMA KOJE SE PO PRINCIPU „VAN DOHVATA RUKE“ PRIMENJUJU KOD UTVRĐIVANJA CENE TRANSAKCIJA MEĐU POVEZANIM LICIMA   objavljen u „Službenom glasniku RS“, br, 61/2013 i 8/2014., od 30. 01. 2014. dostavljamo skraćeni IZVEŠTAJ O TRANSFERNIM CENAMA Privredno društvo „XXXXXXXXXXXX“ d.o.o., Beograd, sa sedištem u ul. VVVVVVVVVVVVVV    br.(…)

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DRUGA PRAVNA LICA – Sl. Glas. 24/2014

 (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2014) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se Kontni okvir i sadržina računa u Kontnom okviru za druga pravna lica iz člana 2. tačka 2) Zakona o računovodstvu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/13 – u daljem tekstu: Zakon), koja, u skladu sa Zakonom, poslovne knjige vode po sistemu dvojnog(…)

PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

 (“Sl. glasnik RS”, br. 118/2013) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i sadržina pozicija u obrascima Bilans stanja (Izveštaj o finansijskoj poziciji u smislu Međunarodnog računovodstvenog standarda (u daljem tekstu: MRS) 1 Prezentacija finansijskih izveštaja), Bilans uspeha (Izveštaj o dobitku ili gubitku u smislu MRS 1),(…)

PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU

  (“Sl. glasnik RS”, br. 108/2013 i 118/2013) Član 1   Ovim pravilnikom propisuju se obrasci poreskih prijava za utvrđivanje:   1) poreza na imovinu;   2) poreza na nasleđe i poklon;   3) poreza na prenos apsolutnih prava.   Član 2   Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu podnosi se na Obrascu PPI-1(…)