Zakoni

PROBNI RAD I OTKAZ UGOVORA

    U skladu sa članom 36. Zakona o radu, ugovaranje probnog rada propisano je na sledeći način. “Ugovorom o radu može da se ugovori probni rad za obavljanje jednog ili više povezanih, odnosno srodnih poslova utvrđenih ugovorom o radu. Probni rad može da traje najduže šest meseci. Pre isteka vremena za koji je ugovoren(…)

NEPLAĆENO ODSUSTVO

  U skladu sa članom 78. Zakona o radu propisano je da poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaćeno odsustvo), a za vreme tog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa, ako za pojedina prava i obaveze zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu nije drukčije određeno. Zaposleni treba da(…)

ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU

I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju. Značenje pojedinih izraza Član 2 Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sledeće značenje: 1) elektronsko poslovanje je upotreba podataka u elektronskom obliku, sredstava elektronske komunikacije i elektronske obrade podataka u obavljanju poslova fizičkih(…)

POREZ NA KAPITALNI DOBITAK – PRODAJA UDELA

    POSTOJANJE PRAVA NA IZUZIMANJE OD OPOREZIVANJA POREZOM NA KAPITALNI DOBITAK PRIHODA KOJI FIZIČKO LICE OSTVARI U SLUČAJU PRODAJE UDELA U PRIVREDNOM DRUŠTVU KOJE JE PRE PRODAJE IMALO U SVOM VLASNIŠTVU NEPREKIDNO NAJMANJE DESET GODINA   Pravo na poresko izuzimanje kod prodaje udela po osnovu koga je obveznik imao pravo vlasništva na kapitalu, odnosno(…)

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV

  (“Sl. glasnik RS”, br. 90/2017) I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV, koja obezbeđuje vršenje kontrole pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, kao i oblik i sadržina pregleda obračuna PDV. II OBLIK, SADRŽINA I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV Član 2 Obveznik PDV je(…)

POREZ NA IMOVINU – PRIJAVA PREBIVALIŠTA

 NEPOSTOJANJE PRAVA OBVEZNIKA POREZA NA IMOVINU NA PORESKI KREDIT ZA STAN U KOME NEMA PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE   Imajući u vidu da je prebivalište mesto u kome se građanin nastanio sa namerom da u njemu stalno živi, odnosno mesto u kome se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti, profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i drugih veza koje dokazuju njegovu(…)

ISPLATA NAKNADA INTERPRETATORIMA

Kako smo u ranijem tekstu naveli prema odredbama Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, time su obuhvaćeni svi učesnici programa, pored samih izvođača time su obuhvaćena i tehnička lica koja omogućavaju da se sam program realizuje. Prema Zakonu o autorskim i srodnim pravima interpretacija se smatra kao autorsko pravo(…)

PDV NA MARKETINŠKE USLUGE

POSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ZA NABAVKU DOBARA I USLUGA OBVEZNIKA PDV KOJI VRŠI PROMET MARKETNIŠKIH USLUGA I PRIZNAVANJE RASHODA NASTALIH PO TOM OSNOVU U PORESKOM BILANSU   Obveznik PDV koji vrši oporezivi promet u okviru aktivnosti nazvanih marketinškim uslugama, ima pravo da PDV koji mu je obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu(…)

ISPLATA TROŠKOVA KOJI SE ISPLAĆIJU LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD POSLODAVCA

S obzirom da poslodavci dolaze u situaciju da vrše naknadu troškova licima koja nisu u radnom odnosu, kao i druge naknade, potrebno je obratiti pažnju koji je poreski tretman tih naknada. Da li se te naknade smatraju zaradama, koji je neoporezivi iznos tih naknada i koje naknade ne podležu porezu na dohodak građana. Prema Zakonu(…)

PDV U GRAĐEVINARSTVU

  POSTOJANJE PRAVA NA REFUNDACIJU PDV I PORESKO OSLOBOĐENJE OD POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA NA PRENOS PRAVA RASPOLAGANJA NA STANU ČIJI SE DEO OPOREZUJE POREZOM NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA      U slučaju prometa stana koji se nalazi u okviru građevinskog objekta čiju je izgradnju započelo fizičko lice koje nije obveznik PDV (prvi investitor)(…)

PDV NA IZDATKE ZA ISHRANU

PDV PO OSNOVU IZDATAKA ZA ISHRANU LICA ANGAŽOVANIH PO OSNOVU UGOVORA ČIJI JE PREDMET RAD VAN RADNOG ODNOSA   Kada obveznik PDV – privredno društvo koje se bavi proizvodnjom kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa nabavlja hranu (ketering) za potrebe fizičkih lica koja je angažovao na osnovu ugovora o delu ili drugog ugovora čiji(…)