Zakoni

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV

  (“Sl. glasnik RS”, br. 90/2017) I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV, koja obezbeđuje vršenje kontrole pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, kao i oblik i sadržina pregleda obračuna PDV. II OBLIK, SADRŽINA I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV Član 2 Obveznik PDV je(…)

UPLATA DEVIZNE POZAJMICE I OSNIVAČKOG ULOGA LICU U INOSTRANSTVU

Rezident – pravno lice, u skladu sa  Zakonom o deviznom poslovanju, može odobriti  pozajmicu – zajam nerezidentu, pod uslovom da je davalac pozajmice većinski vlasnik nerezidentnog pravnog lica. U skladu sa Zakonom, finansijski krediti i zajmovi zaključuju se u pismenom obliku. Pri odobravanju finansijskog zajma nerezidentu, rezident – pravno lice dužno je da ugovori i(…)

POREZ NA IMOVINU – PRIJAVA PREBIVALIŠTA

 NEPOSTOJANJE PRAVA OBVEZNIKA POREZA NA IMOVINU NA PORESKI KREDIT ZA STAN U KOME NEMA PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE   Imajući u vidu da je prebivalište mesto u kome se građanin nastanio sa namerom da u njemu stalno živi, odnosno mesto u kome se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti, profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i drugih veza koje dokazuju njegovu(…)

ISPLATA NAKNADA INTERPRETATORIMA

Kako smo u ranijem tekstu naveli prema odredbama Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, time su obuhvaćeni svi učesnici programa, pored samih izvođača time su obuhvaćena i tehnička lica koja omogućavaju da se sam program realizuje. Prema Zakonu o autorskim i srodnim pravima interpretacija se smatra kao autorsko pravo(…)

PDV NA MARKETINŠKE USLUGE

POSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ZA NABAVKU DOBARA I USLUGA OBVEZNIKA PDV KOJI VRŠI PROMET MARKETNIŠKIH USLUGA I PRIZNAVANJE RASHODA NASTALIH PO TOM OSNOVU U PORESKOM BILANSU   Obveznik PDV koji vrši oporezivi promet u okviru aktivnosti nazvanih marketinškim uslugama, ima pravo da PDV koji mu je obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu(…)

ISPLATA TROŠKOVA KOJI SE ISPLAĆIJU LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD POSLODAVCA

S obzirom da poslodavci dolaze u situaciju da vrše naknadu troškova licima koja nisu u radnom odnosu, kao i druge naknade, potrebno je obratiti pažnju koji je poreski tretman tih naknada. Da li se te naknade smatraju zaradama, koji je neoporezivi iznos tih naknada i koje naknade ne podležu porezu na dohodak građana. Prema Zakonu(…)

PDV U GRAĐEVINARSTVU

  POSTOJANJE PRAVA NA REFUNDACIJU PDV I PORESKO OSLOBOĐENJE OD POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA NA PRENOS PRAVA RASPOLAGANJA NA STANU ČIJI SE DEO OPOREZUJE POREZOM NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA      U slučaju prometa stana koji se nalazi u okviru građevinskog objekta čiju je izgradnju započelo fizičko lice koje nije obveznik PDV (prvi investitor)(…)

PDV NA IZDATKE ZA ISHRANU

PDV PO OSNOVU IZDATAKA ZA ISHRANU LICA ANGAŽOVANIH PO OSNOVU UGOVORA ČIJI JE PREDMET RAD VAN RADNOG ODNOSA   Kada obveznik PDV – privredno društvo koje se bavi proizvodnjom kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa nabavlja hranu (ketering) za potrebe fizičkih lica koja je angažovao na osnovu ugovora o delu ili drugog ugovora čiji(…)

PORESKA PRIJAVA NA IMOVINU

  PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE POREZA NA IMOVINU U SLUČAJU KADA OBVEZNIK ZA SVE NEPOKRETNOSTI IMA PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENJE   Poreski obveznik koji vodi poslovne knjige, najkasnije do 31. marta poreske godine, podnosi poresku prijavu o utvrđenom porezu na imovinu, pa i u slučaju kad za sve nepokretnosti (za koje je obveznik) ima pravo na(…)

RADNO ANGAŽOVANJE ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA I IZVOĐAČA

U skladu sa novom Odlukom o primeni Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, vlasnici ugostiteljskih objekata će morati da prijave i sklope ugovor sa estradno-muzičkim umetnicima. Najniža visina honorara za estradno-muzičke umetnike iznosi 1.200 dinara, a porez se obračunava po stopi od 17% što iznosi minimalno 200 dinara. Honorar(…)

POREZ NA IMOVINU VERTROTURBINE I AMORTIZACIONA GRUPA

  Vetroturbina kao energetski objekat koji je inkorporisan u zemljištu, odnosno u betoniranoj podlozi – temelju inkorporisanom u zemljištu, pa se ne može premeštati sa mesta na mesto bez oštećenja njene suštine, jeste nepokretnost u smislu predmeta oporezivanja porezom na imovinu i predstavlja jedinstvenu celinu sa svim svojim delovima a radi utvrđivanja amortizacije za poreske(…)