Racunovodstvo

REFUNDACIJA PDV PRILIKOM KUPOVINE STANA OD PREDUZETNIKA

    POSTOJANJE PRAVA NA REFUNDACIJU PDV FIZIČKOG LICA, KUPCA PRVOG STANA U SRAZMERI SA DELOM STANA KOJI SE OPOREZUJE PDV   Kada obveznik PDV-fizičko lice koje se registrovalo kao preduzetnik izvrši prenos prava raspolaganja na stanu uz naknadu (čiji se deo oporezuje porezom na prenos apsolutnih prava, a deo PDV) kupcu prvog stana, u(…)

Lična zarada preduzetnika

Ličnu zaradu preduzetnik može sam da odredi, a takođe lična zarada preduzetnika je propisana u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana. Prema Zakonu o porezu na dohodak građana ličnom zaradom se smatra novčani iznos koji preduzetnik isplati i evidentira u poslovnim knjigama kao svoje mesečno lično primanje uvećan za pripadajuće obaveze iz zarade.(…)

REFUNDACIJA PDV KOD KUPOVINE PRVOG STANA

  POSTOJANJE PRAVA NA REFUNDACIJU PDV KUPCA PRVOG STANA KOJI JE ISPLATIO PRODAVCU U POTPUNOSTI UGOVORENU CENU STANA SA PDV, DELOM U DINARIMA, A DELOM U DEVIZAMA   Kada je kupac prvog stana isplatio prodavcu u potpunosti ugovorenu cenu stana sa PDV, delom u dinarima, a delom u devizama, na tekući račun prodavca, kupac prvog(…)

PDV NA MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

  POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA PDV ZA PROMET MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI   Iznos novčanih sredstava, koji maloprodavac potražuje od veleprodavca (distributera) od kojeg je kupio određena dobra, na ime marketinških aktivnosti koje vrši veleprodavcu (distributeru) pri čemu se ove aktivnosti vrše u dogovoru i uz odobrenje principala od kojeg je veleprodavac (distributer) kupio predmetna dobra i ta(…)

PORESKI TRETMAN GUBITAKA

  PORESKI TRETMAN GUBITAKA UTVRĐENIH U PORESKIM BILANSIMA ZA PORESKE PERIODE KOJI PRETHODE POČETKU PRIMENE PLANA REORGANIZACIJE (UPPR)   Gubitak koji je utvrdio u poreskom bilansu za prethodne godine, obveznik može preneti u naredni poreski period, u skladu sa članom 32. Zakona. Kada obveznik u poreskom bilansu koji podnosi (u roku od 60 dana od(…)

PRODAJA OPREME KOJA NIJE EVIDENTIRANA U POSLOVNIM  KNJGAMA

PITANJE: Imamo sledeću situaciju- nasledili smo knjige i uočili da predhodno knjigovodstvo nije proknjižilo osnovno sredstvo (automobil), nije radjena poreska ni računovodstvena amortizacija, a osn.sredstvo je kupljeno na firmu 2014 godine i svi troškovi u vezi njega se plaćaju sa računa firme. Sada to sredstvo hoće firma da proda drugoj firmi. Naša firma je u(…)

REFAKCIJA PDV

  POSTOJANJE PRAVA STRANOG OBVEZNIKA NA REFAKCIJU PDV AKO JE ISPUNJEN USLOV UZAJAMNOSTI   Strani obveznik, na osnovu podnetog zahteva, ima pravo na refakciju PDV za promet pokretnih dobara i pružene usluge u Republici Srbiji, ako je ispunjen uslov uzajamnosti, kao i uslovi propisani odredbama člana 53. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost.(…)

POREZ PO ODBITKU NA KAMATU

POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE OSTVARI NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU KAMATA   Kada (po osnovu ugovora o prenosu potraživanja) rezident plaća nerezidentu naknadu (u iznosu koji odgovara visini preuzetog potraživanja), deo iznosa (naknade) koji se odnosi na plaćanje kamate po kreditu, oporezuje se porezom(…)

PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU

  PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU U SLUČAJU KADA OBVEZNIK IZVRŠI DAVANJE ZA ZDRAVSTVENE NAMENE U NOVCU ODNOSNO ROBI   Davanja obveznika učinjena zdravstvenoj ustanovi, i to, kako u novcu, tako i u stvarima, priznaju se kao rashod u poreskom bilansu obveznika – davaoca nezavisno od toga da li su učinjena ustanovi osnovanoj od strane(…)

POTVRDA O REZIDENTNOSTI

VALIDNOST POTVRDE O REZIDENTNOSTI U ELEKTRONSKOM FORMATU KOJU IZDAJU GUGL I FEJSBUK, KAO DOKAZ DA SU REZIDENTI IRSKE   Potvrda o rezidentnosti Irske izdata u elektronskom (PDF) formatu (podrazumeva se, sa originalnim overenim prevodom potvrde) predstavlja validnu potvrdu o rezidentnosti u smislu člana 159a stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. (Mišljenje Ministarstva(…)

Računovodstveno evidentiranje manjkova, viškova, otpisa i rashoda dobara utvrđenih popisom imovine za 2017. godinu

Članom 18. Zakona o računovodstvu i reviziji (“Sl. glasnik RS”, br. 46/2006 i 111/2009) propisana je obaveza vršenja popisa imovine i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem po popisu na kraju poslovne godine ili i u toku godine ako je tako predviđeno opštima aktom pravnog lica, odnosno preduzetnika dok je Pravilnikom o načinu(…)