Archive

Category Archives for "Racunovodstvo"

Obračun kursnih razlika i efekata valutne klauzule na dan bilansa 31. 12. 2017.

Sva pravna lica i preduzetnici imaju obavezu, da na kraju poslovne godine izvrše obračun kursnih razlika na potraživanja i dugovanja u stranoj valuti. Mala pravna lica i preduzetnici koji su se opredelili da ne primenjuju MRS/MSFI, već i Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika i  Zakona […]

Detaljnije...

RASHODI PO OSNOVU KAMATE NA POZAJMICE OD POVEZANOG LICA

PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU OBVEZNIKA NASTALIH PO OSNOVU KAMATE, UGOVORENE NA POZAJMICE DOBIJENE OD POVEZANOG LICA IZ INOSTRANSTVA Kada obveznik, u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo, evidentira rashode po osnovu kamate (ugovorene na pozajmice dobijene od povezanog lica iz inostranstva), odnosno rashod po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno […]

Detaljnije...

PDV NA USLUGE SMEŠTAJA I KONZUMACIJU HRANE

STOPA PDV PO KOJOJ SE OPOREZUJE PROMET USLUGE SMEŠTAJA, KAO I PROMET USLUGE SMEŠTAJA UZ KONZUMACIJU JELA I PIĆA NA LICU MESTA (NOĆENJE SA DORUČKOM, POLUPANSION, PANSION) Kada obveznik PDV pruža usluge smeštaja – prenoćišta zaposlenih, članova njihovih porodica i trećih lica u objektima za odmor i rekreaciju koji se, u skladu sa zakonom kojim […]

Detaljnije...

ODLAGANJE PLAĆANJA POREZA

Ako se poreski obveznik ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza ili ukoliko u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i dospeli, a neplaćeni poreski dug naplatiti iz sredstava obezbeđenja, odnosno u postupku […]

Detaljnije...

Plaćanje doprinosa za dobrovoljni penzijski fond zaposlenog

Kada poslodavac administrativnom zabranom plaća doprinose za dobrovoljni penzijski fond u kojem je zaposleni član, u zaradu ne ulazi neoporezivi iznos za doprinose za dobrovoljni penzijski fond koji je propisan za period od 01. februara 2017. godine do 31. januara 2018. 5.589 dinara. Prema članu 13. Zakona o porezu na dohodak građana  propisano je da […]

Detaljnije...

Mogućnost plaćanja poreskih obaveza

Poreske obaveze pravniog lica prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji može da izmiri fizičko lice koje je odgovorno u pravnom licu i duga fizička lica. Prema članu 10. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da je poreskopravni odnos, odnos javnog prava koji obuhvata prava i obaveze u poreskom […]

Detaljnije...
1 2 3 73
Pitanja i odgovori