Archive

Category Archives for "Preduzetnici"

Uzimanje nepokretnosti iz poslovne imovine preduzetnika

Lična i poslovna imovina preduzetnika se vodi na fizičko lice, odnosno na preduzetnika. Preduzetnička radnja nema isti pravni status kao pravno lice, preduzetnička radnja nema u vlasništvu imovinu, već je to imovina preduzetnika. Uzimanje nepokretnosti iz poslovne imovine preduzetnika u njegovi ličnu imovinu, time se ne menja vlasnik nepokretnosti, ne može se vršiti ugovorom, s […]

Detaljnije...

Obračun kursnih razlika i efekata valutne klauzule na dan bilansa 31. 12. 2017.

Sva pravna lica i preduzetnici imaju obavezu, da na kraju poslovne godine izvrše obračun kursnih razlika na potraživanja i dugovanja u stranoj valuti. Mala pravna lica i preduzetnici koji su se opredelili da ne primenjuju MRS/MSFI, već i Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika i  Zakona […]

Detaljnije...

Povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa prilikom zasnivanja radnog odnosa sa fizičkim licem koje je u srodstvu sa vlasnikom preduzetniček radnje

Prema članu 21v stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana propisano je da poslodavac – pravno lice, odnosno preduzetnik koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2017. godine, pri čemu se preduzetnikom smatra lice koje je upisano u registar kod […]

Detaljnije...

Oslobođenje poreza i doprinosa za novoosnovane preduzetnike

Prema članu 12. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana  i članu 10. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje  propisane su olakšice po osnovu zapošljavanja lica koja započinju sa obavljanjem sopstvene delatnosti, oslobođeni su od plaćanja poreza i doprinosa po osnovu sopstvene zarade i po […]

Detaljnije...

Prihodi od zakupa

Fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost i plaća paušalno porez prema rešenju, ukoliko daje u zakup ili podzakup nepokretnost, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, obveznik je poreza na prihod od nepokretnosti. Takođe u skladu sa Zakonom pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku koji obavlja delatnost iz oblasti trgovine […]

Detaljnije...
1 2 3 18
Pitanja i odgovori