Preduzetnici

PAKET NOVIH PORESKIH ZAKONA USKORO U REPUBLIČKOJ SKUPŠTINI

Na sajtu Ministarstva finansija objavljeni su nacrti izmena i dopuna nekoliko poreskih zakona.  Eventualne sugestije na nacrte zakona mogu se dostaviti na e-mail: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs u najkraćem roku, pošto će navedeni zakoni u formi predloga zakona po hitnom postupku biti upućeni Narodnoj skupštini na usvajanje. Predloženi zakoni trebali bi da budu usvojeni do kraja decembra, ako(…)

Računovodstveno evidentiranje manjkova, viškova, otpisa i rashoda dobara utvrđenih popisom imovine za 2017. godinu

Članom 18. Zakona o računovodstvu i reviziji (“Sl. glasnik RS”, br. 46/2006 i 111/2009) propisana je obaveza vršenja popisa imovine i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem po popisu na kraju poslovne godine ili i u toku godine ako je tako predviđeno opštima aktom pravnog lica, odnosno preduzetnika dok je Pravilnikom o načinu(…)

Usvajanje izveštaja o popisu za 2017. godinu i računovodstveno evidentiranje rezultata popisa

Na osnovu internog akta pravnog lica popisna komisija nakon popisa, ispitanih uzroka nastalih manjkova, viškova, uzroka nastalih oštećenja i umanjenje vrednosti iz drugih razloga na zalihama, sastavlja izveštaj o radu na popisu koji dostavlja: nadležnom organu pravnog lica; internom revizoru, nadzornom odboru revizora; društvu za reviziju sa kojim je zaključen ugovor o reviziji (ukoliko je(…)

Popis obevza i vanbilansne evidencije za 2017. godinu

Godišnjim popisom su obuhvaćene i kratkoročne obaveze i dogoročne obaveze prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. Kod popisa obaveza potrebno je da se obaveze popišu na različitim popisnim listama: obaveze sadržane u hartijama od vrednosti; obaveze u dinarima; obaveze u devizama; posebno obaveze za koje ne(…)

Sprovođenje popisa kod pravnih lica i preduzetnika za 2017. godinu

 Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2006 – dalje: Pravilnik o popisu), predviđena je obaveza vršenja godišnjeg popisa imovine i obaveza i usklađivanja stanja po knjigama sa stanjem po popisu na kraju poslovne godine. Ista obaveza predviđena je i odredbom člana 18. stav(…)

Popis zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda za 2017. godinu

Preduzetnici i pravna lica koja se u okviru svoje delatnosti bave proizvodnjom, pre podnošenja finansijskih izveštaja su dužni da prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, izvrše popis nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda. Kako bi bolje pratili svoje poslovanje, rentabilnost, učinak zaposlenih, preduzetnici i pravna lica mogu(…)

Popis gotovinskih ekvivalenata i gotovine za 2017. godinu

Prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem pored osnovnih sredstava, zaliha i drugih nematerijalnih i materijalnih ulaganja predmet popisa su i gotovinski ekvivalenti i gotovina. Prema Pravilniku o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnika na računima 24 nalaze se(…)

Popis zaliha robe i stalnih sredstava namenjenih prodaji za 2017. godinu

Kao i kod ostalih popisa imovine i obaveza, prilikom popisa zaliha robe i sredstava namenjenih prodaji imenuje se komisija za vršenje popisa čiji članovi nisu nadležni za sredstva koja popisuju niti su rukovodioci nadležnih za ta sredstva. Popis zaliha robe Prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanje(…)

Popis finansijskih plasmana i potraživanja za 2017. godinu

Prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i uslkađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem predmet godišnjeg popisa su pored ostale imovine i finansijski plasmani i potraživanja. Popisom su obuhvaćeni svi finansijski plasmani i potraživanja za prodatu robu i usluge, kao i nenaplaćena potraživanja na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Popisna komisija trabe da bude sastavljena(…)

Popis zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara za 2017. godinu

Pravno lice ili preduzetnik je dužno da izvrši redovan godišnji popis imovine i obaveza i zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara prema članu 2. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. Zalihe materijala, rezervnih delova, alata i inventara se iskazuju na računima grupe 10 – Zalihe materijal (…)

Specifičnost popisa kod mikro pravnih lica i preduzetnika u 2017. godini

Popis kod mikro pravnih lica; Popis kod preduzetnika koji po sistemu dvojnog knjigovodstva vode poslovne knjige; Popis kod preduzetnika koje vode knjigovodstvo po sistemu prostog knjigovodstva; Popis kod preduzetnika koji su paušalni poreski obveznici   Privredna društva koja su u finansijskim izveštajima za 2016. razvrstana po veličini u MIKRO kao i preduzetnici, u 2017. godini(…)