Popis

PDV NA ISPORUKU I MONTAŽU OPREME ZA NAVODNJAVANJE

  ODREĐIVANJE PDV DUŽNIKA ZA PROMET KOJI SE ODNOSI NA ISPORUKU SA MONTAŽOM OPREME ZA NAVODNJAVANJE U zavisnosti od toga da li se radi o građevinskim radovima ili drugim prometom dobara i usluga montaže određuje se dužnik PDV u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, ukoliko(…)

Eksterni revizor u fizičkom popisu zaliha za 2016. godinu

Osnovne vrste zaliha su: sirovine proizvodnja gotovi proizvodi rezervni delovi trgovačka roba Računovodstveni ciklus zaliha je: proizvodnja skladištenje isporuka S obzirom da zalihe uglavnom čine veći deo imovine privrednih društva, neophodno je vršiti fizički popis zaliha koji će se slagati sa magacinskim knjigama i računima glavne knjige. Fizički popis predstavlja merenje, vaganje, brojanje, procena kvaliteta(…)

Usvajanje izveštaja o popisu za 2016. godinu i računovodstveno evidentiranje rezultata popisa

Na osnovu internog akta pravnog lica popisna komisija nakon popisa, ispitanih uzroka nastalih manjkova, viškova, uzroka nastalih oštećenja i umanjenje vrednosti iz drugih razloga na zalihama, sastavlja izveštaj o radu na popisu koji dostavlja: nadležnom organu pravnog lica; internom revizoru, nadzornom odboru revizora; društvu za reviziju sa kojim je zaključen ugovor o reviziji (ukoliko je(…)

Usvajanje izveštaja o popisu i knježenja rezulatata popisa

Izveštaji popisnih komisija nemaju zakonom propisan oblik. Sadržina izveštaja o izvršenom popisu regulisana je odredbom člana 13. stav 1. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2006 – dalje: Pravilnik o popisu). Broj izveštaja zavisi od broja popisnih komisija. Ako ima više komisija, obično(…)

Specifičnost popisa kod mikro pravnih lica i preduzetnika u 2016. godini

Popis kod mikro pravnih lica; Popis kod preduzetnika koji po sistemu dvojnog knjigovodstva vode poslovne knjige; Popis kod preduzetnika koje vode knjigovodstvo po sistemu prostog knjigovodstva; Popis kod preduzetnika koji su paušalni poreski obveznici   Privredna društva koja su u finansijskim izveštajima za 2015. razvrstana po veličini u MIKRO kao i preduzetnici, u 2016. godini(…)

Popis obaveza i vanbilansne evidencije za 2016. godinu

Godišnjim popisom su obuhvaćene i kratkoročne obaveze i dogoročne obaveze prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. Kod popisa obaveza potrebno je da se obaveze popišu na različitim popisnim listama: obaveze sadržane u hartijama od vrednosti; obaveze u dinarima; obaveze u devizama; posebno obaveze za koje ne(…)

Računovodstveno evidentiranje manjkova, viškova, otpisa i rashoda dobara utvrđenih popisom imovine za 2016. godinu

Članom 18. Zakona o računovodstvu i reviziji (“Sl. glasnik RS”, br. 46/2006 i 111/2009) propisana je obaveza vršenja popisa imovine i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem po popisu na kraju poslovne godine ili i u toku godine ako je tako predviđeno opštima aktom pravnog lica, odnosno preduzetnika dok je Pravilnikom o načinu(…)

Poreski tretman manjka dobara i rashodovanja opreme

Obračun PDV razlike utvrđene popisom Prema odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon), predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u(…)

Popis zaliha robe i stalnih sredstava namenjenih prodaji za 2016. godinu

Kao i kod ostalih popisa imovine i obaveza, prilikom popisa zaliha robe i sredstava namenjenih prodaji imenuje se komisija za vršenje popisa čiji članovi nisu nadležni za sredstva koja popisuju niti su rukovodioci nadležnih za ta sredstva. Popis zaliha robe Prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanje(…)

Popis finansijskih plasmana i potraživanja za 2016. godinu

Prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i uslkađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem predmet godišnjeg popisa su pored ostale imovine i finansijski plasmani i potraživanja. Popisom su obuhvaćeni svi finansijski plasmani i potraživanja za prodatu robu i usluge, kao i nenaplaćena potraživanja na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Popisna komisija trabe da bude sastavljena(…)

Popis gotovinskih ekvivalenata i gotovine za 2016. godinu

Prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem pored osnovnih sredstava, zaliha i drugih nematerijalnih i materijalnih ulaganja predmet popisa su i gotovinski ekvivalenti i gotovina. Prema Pravilniku o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnika na računima 24 nalaze se(…)