Paušalno oporezivanje

GAŠENJE PREDUZETNIČKE RADNJE NE ZNAČI BRISANJE PRAVA I OBAVEZA IZ POSLOVANJA

  POTRAŽIVANJE SE MOŽE NAPLATITI OD PREDUZETNIKA KOJI NASTAVLJA DA OBAVLJA DELATNOST U FORMI PRIVREDNOG DRUŠTVA   Kada preduzetnik donese odluku o gašenju preduzetničke radnje i o nastavku delatnosti u formi privrednog društva, briše se radnja iz registra preduzetnika, a prava i obaveze nastale obavljanjem delatnosti preduzetnika preuzima privredno društvo. U skladu sa članom 92.(…)

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

  Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi, kriterijumi i elementi za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: preduzetnik) u skladu sa članom 41. Zakona o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10,(…)

ŠTA DONOSI NOVA UREDBA PAUŠALCIMA

Vlada je 25. avgusta 2017. godine donela Uredbu o  izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti. Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Sl. glasniku RS. Pojedini članovi Uredbe primenjivaće se retroaktvno od 2015. godinu, dok  čl. 1. i(…)

Primena člana 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost – primeri iz prakse

Mesto prometa usluge posredovanja nerezidentnom licu Ukoliko se pruža usluga posredovanja nerezidentnom licu u inostranstvu, mesto prometa usluga je inostranstvo i ne obračunava se PDV prema članu 12. Zakona o PDV. Mesto prometa usluge održavanja opreme Mesto prometa usluge održavanja opreme je mesto primaoca usluge. Ukoliko domaće pravno lice pruža uslugu stranom licu, mesto prometa(…)

Paušalno oporezivanje

PAUŠALNO OPOREZIVANJE PRIHODA PO OSNOVU DELATNOSTI KOJA JE PREMA KLASIFIKACIJI DELATNOSTI RAZVRSTANA U GRUPU 10.71 – PROIZVODNJA HLEBA, SVEŽEG PECIVA I KOLAČA   Preduzetnik koji obavlja delatnost iz Grupe 10.71 – Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača, koja obuhvata samo proizvodnju pekarskih proizvoda, i to hleba i peciva, slatkiša, kolača, pita, palačinki, vafli, kifli itd,(…)

ZAHTEVI ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA U 2016. GODINI PODNOSE SE DO 30.11.2015. GODINE

Preduzetnici koji ispunjavaju Zakonski propisane uslove podnose zahtev za paušalno oporezivanje, saglasno odredbi člana 42. stav 1. Zakona, nadležnom poreskom organu: – do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu, – u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa, – u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog(…)

POSLOVNE KNJIGE PO SISTEMU PROSTOG KNJIGOVODSTVA

Poštovane kolege, u cilju lakšeg snalaženja i vođenja poslovnih knjiga, dajemo vam pregled potrebnih poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva. Takođe, u prilogu je Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanja finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva (“Sl. glasnik RS”, br. 140/2004 – dalje: Pravilnik), u kome su data uputstva po kojima se vode i popunjavaju(…)

OBRAZAC DPU – LIST DNEVNOG PROMETA UGOSTITELJA

UNOŠENJE PODATAKA U OBRAZAC DPU – LIST DNEVNOG PROMETA UGOSTITELJA Obaveza sastavljanja obrasca DPU – List dnevnog prometa ugostitelja propisana je čl. 3. i 9. Pravilnika o poslovnim knjigama i iskazivanja finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva (“Sl. glasnik RS”, br. 140/2004 – dalje: Pravilnik). Prema odredbama ovog pravilnika, preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku delatnost, obrazac(…)

USLOVI ZA ČUVANJE HRANE I PROMET

Preduzeće, drugo pravno i fizičko lice i preduzetnik mogu proizvoditi i stavljati u promet prehrambene proizvode ukoliko ispunjavaju uslove u pogledu: –       proizvodnje, –       prometa, –       prostorija, –       opreme i –       uređaja. Inspekcijski nadzor nad primenom propisa u pogledu kvaliteta u proizvodnji i prometu prehrambenih proizvoda, vrši ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, preko inspektora za(…)

PRELAZAK SA PAUŠALA NA KNJIGE

Prema odredbama člana 40. Zakona, preduzetnik koji nije u mogućnosti da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome vođenje knjiga otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na pušalno utvrđen prihod. Pravo na paušalno oporezivanje preduzetnika uređeno je čl. 40. do 42.(…)

REGISTROVANO POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO KOJE NEMA STATUS PREDUZETNIKA NIJE U OBAVEZI DA VODI POSLOVNE KNJIGE I NIJE DUŽNO DA PLAĆA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA

Poreska uprava Srbije je u vezi oporezivanja registrovanih poljoprivrednih gazdinastava u 2014. godini, dala je sledeće obveštenje: (REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA Centrala Sektor za kontrolu Broj: 000-430-02-0070/2013-G0049 11.12.2013. godina B e o g r a d) Članom 32. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana, propisano je, da je obveznik poreza na(…)