Reklamiranje robe kupljene u maloprodajnom objektu

Prema Zakonu o fiskalnim kasama lice koje je upisano u odgovarajući registar i koji obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Ukoliko se lice bavi trgovinom na malo posredstvom pošte ili interneta i dobra dostavlja preko lica koja imaju registrovanu […]

Detaljnije...

IZVOZ ROBE – SASTAVLJANJE DOKUMENTACIJE O PREFERENCIJALNOM POREKLU ROBE

20.09.2018. – ODRŽAN JE SEMINAR “IZVOZ ROBE – SASTAVLJANJE DOKUMENTACIJE O PREFERENCIJALNOM POREKLU ROBE” U organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY doo, Beograd, 20.09.2018. u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., održan je jednodnevni seminar, na temu: IZVOZ ROBE – SASTAVLJANJE DOKUMENTACIJE O PREFERENCIJALNOM […]

Detaljnije...

Nasleđivanje pravnog lica i pravo naslednika na preknjižavanje više plaćenog poreza

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da fizičko, odnosno pravno lice ima pravo na: na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza, odnosno sporednih poreskih davanja, kao i na povraćaj poreza kada je to drugim poreskim zakonom predviđeno; na poresku refakciju, odnosno na refundaciju poreza u skladu sa poreskim zakonom; da koristi […]

Detaljnije...

Iskazivanje izvoza gotovih proizvoda bez naknade u Obrascu POPDV

Izvoz dobara bez naknade za koja se PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa na ta dobra ili njihove sastavne delove mogao odbiti u potpunosti ili srazmerno, u tom slučaju se dati promet izjednačava sa prometom dobara uz naknadu, te je predmet oporezivanja PDV. Ukoliko su ispunjeni uslovi za primenu poreskog oslobođenja iz člana 24. stav […]

Detaljnije...

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Potpisivanje finansijskih izveštaja

Prema Zakonu o računovodstvu pravno lice ili preduzetnik opštim aktom uređuje školsku spremu, radno iskustvo i ostale uslove za lice koje je odgovorno za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja. Takođe prema Zakonu o računovodstvu propisano je da finansijske izveštaje usvaja skupština ili drugi nadležni organ pravnog lica, odnosno preduzetnik. U slučaju da je […]

Detaljnije...

PASIVNI STATUS POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

PORESKE OBAVEZE – NA PRIHOD OD OTKUPA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA KADA SE U REGISTRU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NALAZI U PASIVNOM STATUSU   U skladu sa Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, i uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva, navedni su uslovi i slučajevi u članovima 15. do 17., kada je poljoprivredno gazdinstvo u […]

Detaljnije...

INTERNET PRODAJA ROBE

PRODAJE ROBE PUTEM INTERNETA – EVIDENTIRANJE PROMETA PREKO FISKALNE KASE Kada privredni subjekat, koji pored svoje osnovne delatnosti koja nije izuzeta, odnosno oslobođena od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, vrši prodaju dobara posredstvom interneta u okviru delatnosti 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta), pri čemu se isporuka dobara vrši putem Pošte, Post […]

Detaljnije...

Određivanje osnovice poreza na imovinu

Porez na imovinu plaća se na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, i to na: pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari; pravo zakupa stana ili stambene zgrade konstituisano u korist fizičkih lica, u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, odnosno socijalno stanovanje, odnosno zakonom kojim su […]

Detaljnije...

Obrasci zahteva za upis i obnovu registracije poljprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava

Na donjem linku možete preuzeti gore objavljene podatke. Obrasci zahteva za upis i obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava

Detaljnije...

PRAVILNIK O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

„Sl. glasnik RS“, br. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017 i 44/2018 – dr. zakon) I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i način upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar), obrazac zahteva za upis i obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva u Registru, obrasci priloga, dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za […]

Detaljnije...
1 2 3 195
Pitanja i odgovori