3

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV

 

(„Sl. glasnik RS“, br. 90/2017)

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV, koja obezbeđuje vršenje kontrole pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, kao i oblik i sadržina pregleda obračuna PDV.

II OBLIK, SADRŽINA I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV

Član 2

Obveznik PDV je dužan da, saglasno članu 46. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15 i 108/16 – u daljem tekstu: Zakon), radi pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, vodi evidenciju na način koji omogućava kontrolu obračunavanja i plaćanja PDV u svakom poreskom periodu.

Obveznik PDV je dužan da u evidenciji iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: evidencija) obezbedi podatke o prometu dobara i usluga, računima, odnosno drugim dokumentima koja služe kao računi u skladu sa Zakonom (u daljem tekstu: račun), kao i drugim podacima od značaja za pravilno obračunavanje i plaćanje PDV.

Podacima iz stava 2. ovog člana smatraju se podaci o:

1) broju i datumu izdavanja računa;

2) broju i datumu izdavanja primljenog računa;

3) iznosu naknade, osnovice, odnosno vrednosti dobara i usluga, po vrstama prometa;

4) nastanku obaveze obračunavanja PDV, poreskoj stopi i obračunatom PDV;

5) iznosu PDV koji se može odbiti kao prethodni porez;

6) iznosu PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez;

7) poreskoj obavezi;

8) drugi podaci od značaja za pravilno obračunavanje i plaćanje PDV.

Vrste prometa iz stava 3. tačka 3) ovog člana su promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, promet za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, promet koji se oporezuje po opštoj stopi PDV, promet koji se oporezuje po posebnoj stopi PDV, promet koji ne podleže PDV u skladu sa članom 6. Zakona i promet izvršen van Republike.

Prometom izvršenim van Republike iz stava 4. ovog člana, a u smislu ovog pravilnika, smatra se promet dobara i usluga čije je mesto prometa van Republike, u skladu čl. 11. i 12. Zakona.

Podaci o prometu dobara i usluga iz stava 2. ovog člana odnose se na promet dobara i usluga koji se vrši uz naknadu, osim ako ovim pravilnikom nije drukčije uređeno.

Član 3

Evidencija se vodi kao opšta evidencija i kao posebne evidencije.

1. Opšta evidencija

Član 4

U opštoj evidenciji obveznik PDV evidentira podatke iz člana 2. ovog pravilnika, a koji se odnose na:

1) promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

2) promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza;

3) oporezivi promet dobara i usluga i obračunati PDV;

4) obračunati PDV za promet drugog lica;

5) posebne postupke oporezivanja turističkih agencija i polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta;

6) uvoz dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima;

7) nabavku dobara i usluga od poljoprivrednika;

8) nabavku dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika;

9) promet dobara i usluga izvršen van Republike i drugi promet koji ne podleže PDV.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, u opštoj evidenciji obveznika PDV – stranog lica evidentiraju se podaci koji se odnose na promet dobara i usluga koji obveznik PDV – strano lice vrši u Republici, odnosno koji je obvezniku PDV – stranom licu izvršen u Republici, kao i na uvoz dobara koja su stavljena u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.
Pitanja i odgovori